Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Norvikudden

Flygbild över Norvikudden innan Stockholm Norvik Hamn byggts

Redan på 1600-talet användes området kring Norvikudden som hamn, både för örlogsfartyg och viss handel, under namnet Nyhamn. Det verkar ha pågått under något sekel för att sedan tyna och glömmas bort.

År 1966 köpte Stockholms stad markområdet Näslandet i Himmerfjärden söder om Södertälje för att eventuellt anlägga en hamn här. Detta utlöste aktiviteter såväl inom Nynäshamns stad som inom Johnsonkoncernen. Resultatet blev att de tre parterna samma år tillsatte en gemensam arbetsgrupp för att undersöka möjligheterna att anlägga en större hamn vid Norvikudden.

Efter det utarbetades och förkastades en rad planer för området. På 1980-talet planerades ett stort energikombinat här, det så kallade NEX (Nynäs Energy Chemicals Complex), som bland annat skulle leverera fjärrvärme till Stockholm. Men projektet lades ner.

För att skapa ett beredskapslager beslutade staten på 1970-talet att spränga ut bergrum under raffinaderiet nära Norvikudden. Massorna därifrån dumpades i havet strax norr om raffinaderiet. Vattnet utanför Norvikudden fylldes ut och den dåvarande lilla Norvikholmen blev en del av fastlandet.

Stockholm Norvik Hamn byggdes 2016-2020

I samband med att Stockholms Hamn AB år 1992 förvärvade Nynäshamns Mark AB köptes också ett 60 hektar stort markområde på Norvikudden norr om Nynäshamn. När beslut fattades om att Frihamnen i centrala Stockholm måste flytta för att ge plats för annan verksamhet föll sig valet av plats naturligt. Med en betydligt kortare inseglingsled, plats för fler kajmetrar och med ett större djup än Frihamnen samt stora uppställningsytor för hamnlogistik hade Norvikudden alla förutsättningar för att bli en modern och effektiv hamn. I närheten fanns dessutom goda förutsättningar för transport av både containrar och roro-gods på väg och järnväg.

Efter en lång och snårig tillståndsprocess kunde Stockholm Norvik Hamn byggas åren 2016–2020 som en godshamn med en containerterminal och en roro-terminal. Den nya storhamnen säkrar hela Stockholmsregionens varuförsörjning och möjliggör effektiva och hållbara transporter till och från regionen.
Läs mer om Stockholm Norvik Hamn (extern länk)

Läs boken som beskriver projektet Stockholm Norvik Hamn:

Att bygga en hamn - Stockholm Norvik Hamn (pdf)

Omslaget till boken om Stockholm Norvik Hamn

Se filmen som beskriver projektet Stockholm Norvik Hamn: