Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Handelspolitikens historia

1200  Utländska köpmän får börja betala importtullar.
1250  Birger jarl sluter avtal med Lübeck om befrielse från tullar och avgifter.
1261  Birger jarl sluter avtal med Hamburg om befrielse från tullar och avgifter.
1533  Räkenskaper för tullarna på utrikeshandel börjar föras sedan Hansans tullfrihet avskaffats.
1605  Tullar börjar tas ut för varor som införs över Sveriges landgränser (tidigare har tullar bara tagits vid sjötransporter).
1617  Tulltaxan differentieras så att den blir lägre för svenska än för utländska fartyg.
1622  Lilla tullen införs på alla ”ätliga, slitliga och förnötliga” varor som införs till städerna för att där ”förtäras, läggas eller utgivas". I Stockholm upprättas sjötullstationer för lilla tullen på Blockhusudden och Långholmen.
1636  Generaltullförvaltare inrättas som ger tullväsendet en fast struktur. Städerna indelas i stapelstäder (däribland Stockholm) och uppstäder. Endast de förra har rätt att bedriva utrikeshandel.
1724  Produktplakatet, som förbjuder utländska fartyg att föra andra produkter än landets egna till Sverige, träder i kraft.
1771  Kulmen nås i den merkantilistiska skyddspolitiken med en tulltaxa som innehåller importförbud för 871 olika varuslag.
1783  Genom att sluta ett frihandelsavtal med USA blir Sverige den första neutrala nationen som erkänner den nya staten.
1810  Lilla tullen på införsel av varor från landsbygden till städerna avskaffas.
1816  Skärpta tullar samt nya export- och importförbud införs.
1825  Produktplakatet, som förbjuder utländska fartyg att föra andra produkter än landets egna till Sverige, avskaffas. Den första mellanrikslagen, som ger tullättnader i handeln mellan Sverige och Norge, stiftas. Generaltullstyrelsen inrättas.
1855  Viss liberalisering av handelspolitiken inleds.
1857  Tulldifferentieringen mellan svenska och utländska fartyg avskaffas. Danmark upphäver Öresundstullen.
1863  De sista exporttullarna avskaffas.
1865  Sverige ansluter sig till det europeiska frihandelssystemet.
1888  Protektionistisk seger i den stora tullstriden leder till nya tullar på spannmål och industrivaror.
1895  Mellanrikslagen, som ger tullättnader i handeln mellan Sverige och Norge avskaffas, vilket stärker de krafter i Norge som vill upphäva unionen.
1950  Sverige undertecknar det internationella frihandelsavtalet GATT.
1960  Sverige går med i den europeiska frihandelsorganisationen Efta.
1972  Frihandelsavtal med EG (nuvarande EU).
1992  Sverige sluter frihandelsavtal med Estland, Lettland och Litauen.
1993  Sverige ansluter sig till EES-avtalet.
1995  Sverige blir medlem i EU och den nybildade Världshandelsorganisationen, WTO.
2004  EU får tio nya medlemsländer, däribland Estland, Lettland, Litauen och Polen.
2005  Textilkvoterna inom den internationella handeln avskaffas.