Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Hamnstyrelsens tillkomst

Stockholms Frihamns AB:s arbetare och förmän, troligen vid årsskiftet 1932-33

I drygt hundra år har Stockholm haft en särskild kommunal hamnstyrelse (sedermera hamnbolag) med ansvar för hamninvesteringar och hamndrift.

Stockholms hamn präglades länge, liksom övriga offentliga verksamheter i staden, av en tämligen ineffektiv organisation. Ansvaret för driften och investeringarna var uppsplittrat. Både statliga myndigheter och det lokala borgerskapet var involverade i förvaltningen.

En rad olika avgifter togs ut och avgiftssystemet ändrades ofta. En del avgifter tillföll staten, andra tillföll staden. En del av stadens inkomster från hamnen användes för sociala ändamål.

Genom 1862 års kommunalreform skapades en enhetlig kommunal organisation med stadsfullmäktige och drätselnämnd (kommunstyrelse). Dessa organ fick också ansvar för hamnfrågorna, även om överståthållaren (landshövdingens motsvarighet i Stockholm) alltjämt hade ett visst inflytande.

Överståthållaren utsåg hamnkaptenen som hade ansvar för trafiken och ordningen i hamnen. Till sin hjälp hade han hamnbetjänter, hamnlotsar, slussvaktare och hamnroddare. Staden utnämnde hamnfogdeinspektören som med hjälp av hamnfogdarna svarade för uppbörd och annan administration i hamnen.

År 1866 inrättades handels- och sjöfartsnämnden där ledande företrädare för handel och sjöfart ingick. Den fungerade som ett samrådsorgan i hamnfrågor. Nämnden fick 1901 rätt att väcka förslag till stadsfullmäktige.

Flera gånger väcktes förslag om att en särskild hamnstyrelse skulle inrättas för att på så sätt få en mer kraftfull ledning av hamnverksamheten. Den som först väckte tanken var hamnkaptenen Fingal von Sydow i en skrivelse till handels- och sjöfartsnämnden 1875. Nämnden anslöt sig till förslaget.

Stadsfullmäktige avvisade dock idén, vilket kunde förklaras med de negativa erfarenheterna från den uppsplittrade kommunala organisationen före 1862. Förslaget skulle dock återkomma flera gånger.

Efter starka påtryckningar från Stockholms Handelskammare inrättades till sist en hamnstyrelse. Beslutet fattades av stadsfullmäktige den 16 mars 1908. Hamnstyrelsen började verka den 1 januari 1909. Styrelsen fick en mer självständig ställning än andra kommunala nämnder. Handelskammaren och Kommerskollegium (senare Kungl Maj:t) hade representation i styrelsen.

Under hamnstyrelsen sorterade två likställda chefer, hamnkaptenen och hamnfogdeinspektören. Hamnkaptenen skulle tillsättas och entledigas av överståthållaren efter hörande av hamnstyrelsen. Då det gällde hamnbyggnadsverksamheten skulle styrelsen begära hjälp från byggnadskontorets hamnbyggnadsavdelning som låg under drätselnämnden.

Bild: Stockholms Frihamns AB:s arbetare och förmän. Troligen vid årsskiftet 1932-33.
Fotograf: Okänd.