1700-talet

Utsikt över Riddarhuset, Riddarholmen och Södermalm

Under decennierna kring år 1700 drabbades Stockholm av ekonomisk och befolkningsmässig tillbakagång till följd av missväxt, pest och krig. På 1720-talet uppgick invånarantalet till 45 000 personer. Sedan inträffade en viss återhämtning och invånarantalet vid seklets mitt var ungefär lika stort som 1680, alltså 60 000. Vid sekelskiftet 1800 fanns det 75 000 stockholmare.

Stockholm hade även fortsättningsvis en gynnad ställning inom utrikeshandeln. I skydd av statliga privilegier växte det fram en förmögen grupp ägare till stora handelshus. Många storhandlare bodde vid Skeppsbron, varför de kallades ”Skeppsbroadeln”. Sverige dominerade under en stor del av 1700-talet världshandeln med järn och tjära. 

Handelshusen skapades av kapitalstarka köpmän, ofta av utländsk bakgrund, i första hand för att driva utrikeshandel. Men handelshusen fungerade också som banker, rederier och industriägare. De var normalt inte specialiserade på någon viss typ av varor utan handlade med allt som kunde ge lönsamhet. 

Exempel på stora handelshus i Stockholm var handelshuset Grill, grundat av de tyska bröderna Abraham och Carlos Grill 1716, Jennings & Finlay, grundat av irländaren Frans Jennings och skotten Robert Finlay 1753 samt Tottie & Arfwedson, grundat av Anders Tottie, av brittisk börd, och Carl Cristopher Arfwedson 1771.

Stadens handelsflotta ökade från 100 skepp 1723 till 685 skepp år 1800, vilket utgjorde över 40 procent av hela rikets handelsflotta. De stora järnlastade fartygen kunde inte gå in till kaj utan lastades genom roddbåtar.

År 1755 invigdes en ny sluss i Söderström konstruerad av Christopher Polhem. Under första halvan av 1700-talet byggdes sammanhängande strandskoningar längs Skeppsbron, Stadsgården samt Kornhamn-Munkhamn. Under slutet av 1700-talet började Stockholms första stenkajer anläggas längs delar av Skeppsbron och Norrström.

En viktig manifestation av stadens ekonomiska betydelse var Börshuset vid Stortorget, ritat av Erik Palmstedt 1778. Byggnaden finansierades genom en avgift på stadens utrikeshandel. I Börshuset handlades bland annat med varor, växlar och sjöförsäkringar.

I mitten av 1700-talet inleddes en hundraårig stagnationsperiod i stadens ekonomi. Flera statliga privilegier som hade gynnat Stockholms näringsliv avskaffades 1765, bland annat det bottniska handelstvånget. Skeppsbroadeln kunde dock behålla sin dominerande ställning i Stockholms affärsliv in på 1800-talet.

Bild: Stockholmskällan. Utsikt över Riddarhuset, Riddarholmen och Södermalm (beskuren).