Från hamnstyrelse till Stockholms Hamnar

Stockholms Hamns monter på S:t Eriksmässan 1955-1956

1909: Hamnstyrelsen inrättas med en hamnförvaltning på Brännkyrkagatan 2.

1919: Privatägda Stockholms Frihamns AB övertar ansvaret för frihamnens drift.

1920: En stor omorganisation beslutas inom Stockholms stad. Borgarrådsämbetet inrättas. Borgarrådet för industriroteln blir ordförande i hamnstyrelsen. En hamndirektörsbefattning inrättas som högste chef för hela hamnförvaltningen. Hamnbyggnadskontoret flyttas till hamnförvaltningen. Hamnförvaltningen får även ansvar för stadens broar.

1922: Hamnförvaltningen flyttar till Drottsgården vid Stadsgården.

1925: AB Stockholms Frihamn, ett av staden ägt bolag, övertar driften av frihamnen.

1928: Hamndirektören får under flyghamnsstyrelsen ansvaret för flyghamnen vid Lindarängen. Flyghamnsstyrelsen verkar till 1946 medan hamndirektörens ansvar består till flyghamnsverksamheten upphör 1952.

1943: Hamnförvaltningen får ansvar för regleringen av Mälarens vattenstånd.

1957: Hamnförvaltningen förvärvar pontonkranen Lodbrok. Den säljs 2008.

1962: Hamnförvaltningen registrerar sin symbol, ett ankare, vars lägg är utformat som Stadshusets torn, samt bokstäverna S och H.

1967: Hamnförvaltningen flyttar till Sandhamnsgatan 57 nära Frihamnen.

1968: Stockholms hamnförvaltning samordnas med AB Stockholms Frihamn till Stockholms Hamn med en gemensam chef.

1972: Gatukontoret övertar ansvaret för de fasta broarna.

1973: Stuveriföretaget Stockholms Sjöterminal AB bildas med staden som ägare till 25 procent.

1978: Stadens sista hamnlotsar övergår till Sjöfartsverket.

1980: Gatukontoret övertar ansvaret för Mälarvarvet och den tekniska materialprovningsanstalten från hamnförvaltningen.

1981: Stockholms Hamngods AB bildas med staden som majoritetsägare. Bolaget övertar alla stuveri- och frihamnsarbetare.

1990: Hamnförvaltningen och Stockholms Hamngods AB slås samman till det helkommunala bolaget Stockholms Hamn AB.

1991: Stockholm Hamn AB köper 91 procent av Roslagshamnar AB (2007 namnändrat till Kapellskärs Hamn AB). 9 procent kvarstår i Norrtälje kommuns ägo.

1992: Stockholms Hamn AB köper Nynäshamns Hamn AB.

1994: Stockholms Hamn flyttar huvudkontoret till Magasin 3 i Frihamnen. Stockholm Hamnentreprenad AB bildas för att arbeta med service, underhåll och byggnation inom Stockholms- och Mälardalsregionen. Bolaget säljs 2007.

2003: Stockholms Hamn flyttar huvudkontoret till Magasin 2 i Frihamnen.

2008: Stuveriet i Stockholm bolagiseras under namnet Stockholms Stuveri och Bemanning AB.

2008: Avtal tecknas med Hutchison Port Holdings (HPH) gällande driften av containerterminalen i den blivande hamnen vid Norvikudden. I avvaktan på att den färdigställs tar HPH över driften av containerterminalen i Frihamnen.

2010: Stockholms Hamnar säljer Stockholms Stuveri och Bemanning AB till den privata aktören Logistikentreprenader AB.

Bild: Stockholms Hamns monter på S:t Eriksmässan 1955-1956.
Fotograf: Okänd, bilden hämtad från Hamnstyrelsen.