Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Örlogsbasen i Stockholm

Örlogsbasen i Stockholm räknar sitt grundande till den 4 november 1522. Då ankrade en grupp örlogsfartyg upp utanför Södra Djurgården. Dessa fartyg hade Gustav Vasa köpt på kredit från Lübeck.

En skeppsgård som byggde, reparerade, underhöll och utrustade flottans fartyg anlades något år senare nordväst om slottet. Här byggdes 1528–1530 ett stort örlogsfartyg, Stora Karavelen, vilket blev inledningen till ett omfattande skeppsbyggeri. Senast kring 1570 flyttades varvet till nuvarande Blasieholmens nordöstra sida.

Skeppsgården flyttades på 1640-talet till Skeppsholmen. Den blev under stormaktstiden stadens största arbetsplats. Varvet stängdes i samband med att flottan flyttade till Karlskrona 1680. Men 1715 återöppnades Skeppsholmen som örlogsbas och varv för skärgårdsflottan.

Varvet disponerade Skeppsholmens nordöstra sida och kom senare även att utnyttja dels det område på Södra Djurgården som fick namnet Galärvarvet, dels Beckholmen. Under 1800- och 1900-talen bestod varvets verksamhet huvudsakligen av underhåll och reparation. Förutom mindre slupar bestod nybyggnadsverksamheten fram till och med andra världskriget av cirka tio fartyg, däribland fem torpedbåtar samt Sveriges första ubåt Hajen 1904. Fram till 1958 byggdes sedan nio 300-båtar, åtta motortorpedbåtar, sex minutläggare, två skonerter och en vedettbåt.

År 1961 togs varvet i anspråk för att ta hand om en reklamation från 1628, regalskeppet Vasa som i dag är uppställt i en torrdocka på Galärvarvet. På de platser som örlogsbasen förfogade över finns ett stort antal bevarade byggnader och anläggningar som minner om huvudstadens örlogshistoria.

Vid flera tillfällen under 1800- och 1900-talen diskuterades en förflyttning av Stockholms örlogsbas och många alternativ fördes fram. År 1950 påbörjades sprängningsarbeten för kärnvapensäkra fartygstunnlar på Muskö och tre år senare fattade riksdagen ett principbeslut om att örlogsbasen i Stockholm skulle flyttas dit. Under sommaren 1969 skedde den huvudsakliga utflyttningen till Muskö. Den officiella invigningen ägde rum den 30 september.