Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Stora tullhuset

Stora Tullhuset på Stadsgården

Vid Stadsgården har det bedrivits hamnverksamhet sedan 1500-talet. Under 1800-talet tilltog sjötrafiken. Stadsgårdshamnen blev alltför trång och omodern för att klara den växande ångfartygstrafiken.

Hamnen byggdes därför ut 1875–1915 genom att berg sprängdes bort, vattendjupet ökades, kajen förstärktes, kranar och magasin uppfördes. Stadens första ångkran togs i drift här 1883.

År 1870 drogs järnvägsspår till hit från stambanan. Stadsgårdshamnen blev stadens stora styckegodskaj för den europeiska trafiken.

Flera stora byggnader uppfördes i den moderniserade hamnen. Närmast Slussen byggdes 1873 ett stort magasin med sju våningsplan, kallat ”Maggan”. Öster om detta uppfördes 1889 Lilla tullhuset. Det blev med tiden otillräckligt, varför Stora tullhuset byggdes åren 1906-1910. Arkitekten var Ferdinand Boberg som även har ritat exempelvis huvudpostkontoret på Vasagatan och NK:s varuhus på Hamngatan. Alla dessa byggnader är uppförda i Bobergs berömda jugendstil.

Stora tullhuset inrymde kontor i den del som hade fyra våningar samt varuhallar och utlämningshallar i en del med två eller tre våningar västerut. Efter ett par år upptäcktes problem med läckande platta tak. Dessutom behövdes fler lokaler. Därför byggdes den lägre delen på 1912-1914 så att den fick tre våningar med snedtak. Även kontorsdelens översta våning breddades åt väster för att inrymma undervisningslokaler för Tullverket. Kring 1930 skedde en ytterligare tillbyggnad på huset.

Hamnverksamheten vid Stadsgården kom allt mer i konflikt med den växande biltrafiken mot Nacka. I början av 1970-talet upphörde styckegodshanteringen i Stadsgårdshamnen. Kvar blev färjetrafiken. Alla gamla byggnader utom Stora tullhuset revs i början av 1970-talet när den stora trafikleden anlades.

Förtullningen i Stora tullhuset upphörde 1975. Men Tullverket hade kvar byggnaden som skola och arkiv till 1990-talet. Byggnaden användes även för att förse färjorna i hamnen med förbrukningsmateriel, mat och dryck.

Det fanns många idéer till framtida användning av Stora tullhuset, bland annat hotell, Nobelmuseum och Abba-museum. Våren 2010 invigdes i stället ett fotomuseum i byggnaden.