Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Östersjön

Gammal karta över del av Östersjön

Östersjöns yta är knappt 400 000 km2, alltså nästan lika stor som den svenska landytan. Sjöfart har förekommit längs Östersjökusten i mer är 10 000 år.

För över 7 000 år sedan gjordes färder över öppet hav, vilket framgår av att Gotland då började befolkas.

De skeppsmaskar som förstör bland annat sjunkna träskepp kan inte leva i det bräckta Östersjövattnet, varför träfartyg som förliser här ofta bevaras tämligen väl. En rad skeppsvrak har återfunnits och ännu fler återstår att finna. Några har bärgats med regalskeppet Vasa som främsta exempel. Ett annat exempel är Riddarholmsskeppet.

Det svenska stormaktsväldets uppgång och fall är starkt förknippat med en serie krig som till stor del handlade om Östersjöherraväldet. År 1658 nådde väldet sin maximala utbredning; Östersjön var då i det närmaste ett svenskt innanhav. Sverige fick sedan successivt avträda områdena öster och söder om Östersjön. Finland förlorades 1809.

En viktig händelse för sjöfarten på Östersjön var när Danmark, efter påtryckningar från USA och genom ekonomisk kompensation från berörda sjöfartsnationer, avskaffade Öresundstullen 1857. Den hade införts 1429 och riktades då främst mot Hansan.

Kommunismens utbredning gjorde att 1900-talet blev ett mörkt sekel för Östersjön som ett handelns och kontakternas hav därför att en järnridå etablerades från Viborg till Wismar. De senaste decenniernas framsteg för demokratin i länderna runt Östersjön skapar förutsättningar för en ny epok av blomstrande handel och kultur i regionen.

Största tillåtna djupgående i Stora Bält är 15 meter, vilket är gränssättande för fartyg som ska passera in och ut ur Östersjön.

Fotograf: Klint.