Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Värtahamnen

Värtahamnen sedd från norr

År 1879 köpte staden mark av staten för att här anlägga hamn för kol och annat skrymmande gods. Området var då i stort sett obebyggt och staten hade haft planer på att här anlägga en flottbas. Här fanns alltså stora ytor att användas för hamnändamål och inseglingsförhållandena var goda.

Fram till 1948 köpte staden successivt ytterligare mark söderut vid Lindarängen, Loudden och Kaknäs där nya hamnar tillkom. Planerna på en stor hamn vid Kaknäs förverkligades dock aldrig.

Första etappen av Värtahamnen byggdes 1879-1886. En godsjärnväg från Karlberg öppnade 1882. Här gick även persontransporter till 1913. Järnvägen förlängdes sedermera till Loudden. Värtahamnen utvidgades och fördjupades successivt till 1918.

Värtahamnen utvecklades till massgodshamn med stora upplagsytor för kol, malm, järn, trävaror, pappersmassa, spannmål och gödningsmedel. Här uppfördes även en anläggning för fodermedelsblandning och en riskvarn. Framför allt bedrevs import men under svåra isvintrar var även exporten från Norrland viktig.

Den 3 december 1965 inledde Silja Line bilfärjetrafik från Värtahamnen till Nådendal i Finland. Färjeläget i Värtan var en tillfällig lösning eftersom Stockholms Hamn planerade att bygga en stor Finlandshamn i Ropsten. Dessa planer kom dock inte att förverkligas. I stället togs ett nytt färjeläge i bruk vid Värtabassängens södra sida den 14 mars 1967.

År 1972 flyttades Helsingforstrafiken till Värtan och förlades till bassängens norra kaj. Två år senare kunde Silja öppna sin första ordentliga terminalbyggnad med täckta korridorer till bägge sidor av bassängen. Färjeläget och Värtapiren har genom åren successivt byggts ut.

Här finns järnvägsstation (Adolf Edelsvärd 1882), Kommunalhuset (en förvaltningsbyggnad för hamnkontor, polis, brandkår och bostäder, ritad av Georg R. Ringström 1905) och restaurang Skeppet från 1922 där Hasse & Tage spelade 88-öresrevyn 1970.

Industrier i Värtan

Stockholms stads gasverk anlades vid Husarviken 1893 och stadens elverk etablerades vid Hjorthagen 1903. De äldsta byggnaderna i bägge verken ritades av Ferdinand Boberg, bl.a. gasklockor från 1893 och 1900. Kolgasverket nedlades 1972 medan spaltgasverket (Sveriges första från 1959) levde vidare.

År 1931 etablerade Ford ett lager vid Frihamnen. Efter andra världskriget drevs även en sammansättningsfabrik här under en kortare tid. Byggnaden som ritades av Uno Åhrén är bevarad.

Ombyggnad 2013-2016

Värtahamnen genomgick 2013-2016 en genomgripande förändring. Värtapiren byggdes ut till en modern hamn som är anpassad till dagens och framtidens färje- och roro-trafik. Den gamla terminalen revs och en ny har byggts. I den södra delen av Värtahamnen har mark frigjorts för annan bebyggelse. Energihamnen i norr finnas kvar.

Se filmerna om varför samt hur Värtahamnen byggdes om:


 

 

Läs boken om omdaningen av Värtahamnen 2013-2016:

Omslag till boken Att bygga en hamn - VärtahamnenAtt bygga en hamn - Värtahamnen (pdf)

 

 

 

Bild längst upp: Värtahamnen sett från norr.
Fotograf: Okänd, fotot kommer från Hamnstyrelsen.