Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Stockholms stad bjuder in ungdomar i utvecklingen av stadens offentliga rum

Visionsbild över utomhusbio under bro

Stockholms offentliga rum i form av gator, torg, kajer, parker och grönstråk är platser som har stor betydelse både för stockholmare och besökare. För sjunde året i rad deltar den här hösten gymnasieungdomar i utvecklingen av dessa.

Offentliga rum och mer levande och attraktiva kajer är prioriterade områden i Stockholm. Stadens nya kajstrategi beslutades i kommunfullmäktige i juni 2022 och arbete pågår för att i linje med den skapa trivsammare stadsmiljöer, stärka folklivet vid kajerna samt bibehålla och utveckla en rörlig sjöfart.

I arbetet med kajstrategin involverades gymnasieungdomar i arbetet. Ungdomarna fick i uppdrag att komma med idéer på hur stadens kajer kan utvecklas. Hur kan större upplevelsevärden skapas och hur kan stadslivet vid kajerna öka året runt?

– Ungas innovativa tankar och förväntningar på kajernas utveckling är en viktig aspekt att lyfta fram i stadsplaneringen. De idéer som ungdomarna tidigare presenterat innehöll innovativa idéer för levande kajer med hög miljömedvetenhet, tekniska innovationer och flexibla lösningar. Resultatet är en spännande samling tankar och idéer med nya dimensioner som också ger underlag till djupare diskussion om hur vi kan öka ungas delaktighet i samhällsplaneringen, säger Fariba Daryani, planeringsstrateg på trafikkontoret.

Tre förslag inspirerade av ungdomarnas idéer realiserades under sommaren i Liljeholmshamnen. Det var i form av en flytande basketplan, filmfestival och dansbana.

Visionsbild över basketplan på kaj

Även den här terminen har eleverna på tre skolor haft utvecklingen av stadens kajer på schemat. Under oktober och december presenterar eleverna sina förslag och visioner för staden i Tekniska nämndhuset. Denna gång är elevernas uppdrag att bland annat titta på hur stadens kajer kan gynna alla medborgare och skapa rum för fler kvaliteter. De ska också fundera över hur stadens vattenrum bättre kan användas för aktivering och för människors behov av transporter och att förflytta sig på ett smidigt och hållbart sätt.

– När eleverna är delaktiga utvecklas de som människor och upplever att de tas på allvar och att deras röster görs hörda som fullvärdiga samhällsmedborgare, säger Karin Knapp, pedagog på Anna Whitlocks Gymnasium.

– Ungdomar har ofta en hel del nya och oväntade perspektiv som skapar engagemang. Av tidigare idéer ser vi att ungdomarna vill skapa mångfunktionella och attraktiva kajer där människor väljer att vistas på för att mötas, dela idéer, inspireras och uppleva något nytt. Vi ser fram emot att även denna höst få ta del av fler visioner som vi kan ta med oss i stadens och Stockholms Hamnars arbete, säger Thomas Andersson, vd på Stockholms Hamnar.