Miljöåtgärder

Stockholms Hamnar arbetar inom flera områden för att bolagets påverkan på miljön ska vara så liten som möjligt. Fokus ligger framför allt på energianvändning, fossila utsläpp, avfall och material.

Stockholms Hamnar ställer miljökrav vid inköp och erbjuder miljöförbättrande tjänster till hyresgäster och rederier. Inom dessa områden finns miljömål och varje år arbetar bolaget med ett antal aktiviteter för att på sikt nå miljömålen.

I Stockholms Hamnars egen verksamhet

Energieffektivisering

Stockholms Hamnar arbetar aktivt med att energieffektivisera verksamheten. Energianvändningen består av fastighetsenergi, hamn-el (som utomhusbelysning, landgångar och ramper) och drivmedelsanvändning. Läs mer om energieffektiviseringen

Minskade fossila utsläpp

De fossila koldioxidutsläppen från Stockholms Hamnars verksamhet kommer främst från energianvändning i byggnader, användning av drivmedel till fordon samt tjänsteresor. Målet är att vara helt fossilfritt 2025.

Stockholms Hamnar har satsat på solceller och har fem anläggning som finns i Frihamnen, Värtahamnen, Nynäshamns hamn och Kapellskärs hamn. Läs mer om Stockholms Hamnars solcellsanläggningar

Avfallshantering

Stockholms Hamnar strävar efter att minska avfallsmängderna och att återvinna så mycket material som möjligt, både i den dagliga verksamheten och i projekten. Bolaget möjliggör även för rederier och hyresgäster att ha en miljöanpassad avfallshantering. Till exempel har insamling av matavfall införts i Frihamnen. Det finns även avfallsstationer längs kajer i innerstaden för bland annat skärgårdstrafiken. Läs mer om avfallshanteringen för hyresgäster

Materialval

Vid alla ombyggnationer används SundaHus, ett verktyg för att välja medvetna och bra material ur miljö- och hälsosynpunkt. Stockholms Hamnar strävar efter att i möjligaste mån bara använda produkter som har något av de två högsta betygen A eller B. Läs mer om materialval med SundaHus

Kloka inköp

Vid alla inköp där det är relevant ställs miljökrav. Det kan till exempel handla om att kemiska produkter ska vara miljömärkta, att frukt är KRAV-märkt, vilken typ av fordon entreprenörer får använda och att de som anlitas ska ha ett eget strategiskt miljöarbete.

Miljöförbättrande tjänster för rederier

Stockholms Hamnar erbjuder rederier tjänster inom ett antal områden för att uppmuntra dem till att genomföra åtgärder som minskar fartygens miljöpåverkan:

Miljödifferentierade hamnavgifter

Fartyg som drivs med LNG (flytande naturgas) får rabatterad hamnavgift, liksom de som reducerar sina utsläpp av kväveoxid. Kryssningsfartyg som lämnar sorterat avfall får också rabatt på hamnavgiften. Läs mer i prislistorna

El-anslutning av fartyg

El-anslutning minskar fartygens påverkan på omgivningen genom att  hjälpmotorerna kan stängas av, vilket minskar buller och luftutsläpp. Stockholms Hamnar erbjuder el-anslutning vid flera kajer i Stockholm. Fartyg som byggs om för att kunna el-ansluta kan få en miljon kronor i bidrag. Läs mer om el-anslutning

Mottagning av svart- och gråvatten

Stockholm är en av de få hamnar där fartyg sedan länge kan lämna svart- och gråvatten, det vill säga avloppsvatten. Dessa anläggningar används av i stort sett alla färjor i reguljärtrafik samt av de flesta kryssningsfartyg. Fartyg kan också lämna avloppsvatten via tankbil och båt i Stockholm. Läs mer om mottagningen av avloppsvatten

Avfallsmottagning

Fartyg har möjlighet att lämna avfall i alla Stockholms Hamnars hamnar.

Minska buller och utsläpp

Stockholms Hamnar arbetar för att i minska buller från hamnverksamheten, till exempel genom att bullerdämpa de ramper som används då fordon kör av och på fartygen. Om ett fartyg uppfattas som störande försöker Stockholms Hamnar, om det är möjligt, minska störningen, till exempel genom att försöka få fartyget att vidta bullerdämpande åtgärder. Ibland kan man vända fartyget eller flytta det till en annan kajplats. Elanslutning är då det är möjligt det bästa alternativet för att minska störningar från buller och avgaser.

Vad gäller tomgångskörning strävar Stockholms Hamnar efter att lastbilar inte ska stå uppställda i hamnområdet längre tid än nödvändigt. Vissa lastbilar och trailers innehåller kyl- eller frysvaror och måste då ha en generator igång för att hålla en viss temperatur. På ett antal platser i hamnarna har elstolpar satts upp där lastbilar och trailers som står uppställda i väntan på fartygets avgång kan anslutas för att generatorn inte ska behöva vara igång.