Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Hamnordning

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Stockholms hamn i Stockholms kommun. Stockholms kommun föreskriver följande med stöd av 1§ förordningen (SFS 1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (SFS 1993:1617).

Inledande bestämmelser

§1

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (SFS 1993:1617).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om ordning och säkerhet i Stockholms Hamn som behövs med hänsyn till den verksamhet som bedrivs i hamnen.

För den del av hamnområdet som är offentlig plats gäller även kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter.

§2

Dessa föreskrifter gäller i vatten och på land inom det hamnområde som har markerats på den till föreskrifterna bifogade kartan. Hamnområdet förvaltas av Stockholms Hamn AB.

§3

Med hamnmyndigheten avses i dessa föreskrifter verkställande direktören, vice verkställande direktören, hamnkaptenen, trafikchefen, hamnstyrmännen och oljehamnschefen.

§4

Med fartyg menas förstås i dessa föreskrifter varje föremål som används för transport på vatten och varje annat föremål, som kan förflyttas på eller i vatten.

Trafikbestämmelser

§5

Fartyg ska föras så att fara eller hinder inte uppkommer för annan fartygstrafik. Vidare ska fartyget föras så att andra fartyg eller anläggningar eller personer inte utsätts för fara eller kommer till skada. Fartygets befälhavare ska iaktta särskild försiktighet vid passage av plats där det pågår arbete i vattnet.

§6

Flygplan får inte landa inom hamnområdet utan tillstånd av hamnmyndigheten.

§7

Fritidsfartyg får inte framföras närmare tankfartyg förtöjda inom hamnområdet än 25 meter.

Förtöjning, förhalning, förflyttning m.m.

§8

Fartyg får endast läggas, förtöjas eller ankras på plats som anvisats av hamnmyndigheten.

Fartygets befälhavare ska hålla sig underrättad om vattendjupet vid anvisad tilläggs-, förtöjnings- eller ankarplats.

§9

Uppläggning av fartyg får ske endast efter tillstånd från hamnmyndigheten. Fartygets befälhavare, redare eller ägare ska se till att fartyget är väl förtöjt.

§10

Vid förtöjning, ankring och förhalning ska befälhavaren se till att andra fartyg eller kajer, bryggor eller liknande anläggningar eller kablar eller ledningar inte skadas samt att fartygstrafiken inte onödigtvis hindras eller störs.

§11

Inrättande av förtöjningsplatser eller utläggning av rörledningar, kablar eller andra ledningar, pontoner eller tillfälliga broförbindelser och liknande anläggningar får inte ske utan tillstånd av hamnmyndigheten.

§12

Befälhavare, redare eller ägare ska flytta eller förhala fartyget eller vidta andra åtgärder med fartyget vilka är påkallade med hänsyn till ordningen eller säkerheten i hamnen.

§13

Fartyg får inte föras in i hamnområdet, om det finns risk för att fartyget på grund av sitt skick eller annan orsak kan komma att sjunka, hindra fartygstrafiken eller på annat sätt utgöra en fara för ordningen eller säkerheten inom hamnområdet.

§14

Befälhavare, redare, ägare eller ombud för någon av dessa ska omedelbart anmäla till hamnmyndigheten om ett fartyg har sjunkit, stött på grund eller på annat sätt blivit manöverodugligt.

Ägare till annat sjunket föremål, som kan utgöra hinder för eller skada fartyg eller anläggning, ska göra anmälan om detta till hamnmyndigheten. Om annan än ägaren hade föremålet om hand när det sjönk, åligger anmälningsplikten denne. Om föremålet har förlorats från ett fartyg ska fartygets befälhavare, redare eller ägare göra anmälan.

§15

Vid förtöjning, ankring eller förhalning ska åtgärden vidtas med assistans av bogserbåt, om det behövs av hänsyn till ordningen eller säkerheten inom hamnområdet.

Anmälningsskyldighet

§16

Om fartyget ska anlöpa eller passera genom hamnen ska fartygets befälhavare, redare eller ombud för någon av dessa anmäla detta till hamnmyndigheten.

Anmälan ska dock ske i så god tid som möjligt, dock inte senare än 24 timmar före fartygets ankomst. Hamnmyndigheten kan, med hänsyn till tidsåtgången för fartygets resa eller annan omständighet, medge kortare anmälningstid eller befrielse från anmälningsskyldigheten.

Befälhavaren ska anmäla tid för avgång till hamnmyndigheten senast när fartyget är klart att avgå.

Lastning, lossning, uppläggning av gods m.m.

§17

Gods, fordon eller annat materiel ska hanteras, läggas eller ställas upp på plats som anvisats av hamnmyndigheten och på sådant sätt att hamnplaner, byggnader, gatubeläggningar, spår, kranar eller annat inte skadas eller brandgator blockeras eller så att fara för person inte uppkommer.

För anmälan om och hantering av farligt gods finns särskilda bestämmelser.

Särskilda ordningsföreskrifter

§18

Innan ett större reparations- eller underhållsarbete eller motsvarande arbete från flotte eller dylikt påbörjas ska tillstånd inhämtas från hamnmyndigheten.

§19

Innan ett fartyg tillfälligt görs manöverodugligt genom reparation eller motsvarande arbete ska tillstånd inhämtas från hamnmyndigheten.

§20

Dykning och undervattensarbeten får ske endast efter tillstånd av hamnmyndigheten.

§21

Rundkörning av propeller vid kaj får ske endast efter tillstånd av hamnmyndigheten.

§22

Den som inom hamnområdet skadar fartyg, anläggning, gods eller någon annan egendom ska omedelbart anmäla detta till hamnmyndigheten.

§23

Under lastning och lossning får öppen eld inte användas eller rökning förekomma i lastrum eller på däck invid lastlucka. Användning av öppen eld eller rökning får inte heller förekomma där anslag om sådant förbud finns.

Ansvarsbestämmelser

§24

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-16 §§, 17 § första stycket eller 18-23 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.