Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

CCS i Stockholm Norvik Hamn

Flödesschema för CCS

Stockholms Hamnar har genomfört en förstudie om etablering av ett nav för insamling av koldioxid i Stockholm Norvik Hamn tillsammans med ledande aktörer inom CCS*-området.

Projekt NICE – Norvik Infrastructure CCS East Sweden har det långsiktiga målet är att öka möjligheten för utsläppsminskning och minusutsläpp genom att etablera en regional, hållbar och kostnadseffektiv infrastruktur för att fånga in, mellanlagra och transportera koldioxid i östra Sverige. En lösning för transport och hantering från utsläppsanläggningar till slutlig avsättning som i hög utsträckning skulle bidra till att Sverige når uppsatta miljömål.

En fördjupad förstudie har tagits fram tillsammans med samtliga deltagande aktörer för att klargöra förutsättningar och villkor för etablering av ett mellanlager i Stockholm Norvik Hamn. Studien omfattar bland annat riskanalyser, affärsmodeller och tillståndsfrågor med målet att arbeta fram ett förslag på en systemlösning.

Slutrapporten för förstudien visar att det finns goda förutsättningar att ur ett logistiskt, tekniskt och operationellt perspektiv framgångsrikt etablera en central logistiknod för koldioxid i östra Sverige vid Stockholm Norvik Hamn. Hamnens infrastruktur är effektiv och det finns goda utvecklingsmöjligheter vad gäller infrastruktur, kajlägen och ytor i och intill hamnen. Oavsett var koldioxiden samlas in kan den transporteras till den nya noden för mellanlagring innan den fraktas med större fartyg till sin slutdestination.

Förstudien ska fungera som beslutsunderlag för Stockholms Hamnar och övriga intressenter för att avgöra möjligheterna att gå vidare i planeringen för ett regionalt nav för hantering och transport av koldioxid i Stockholm Norvik. Förstudien har genomförts i samarbete med Stockholm Exergi, Mälarenergi, Söderenergi, Vattenfall, Heidelberg Materials, Nordkalk och Plagazi.

Systemet ska vara öppet för tredjepartstillträde för att ytterligare öka kostnadseffektiviteten och potentialen för utsläppsminskning och minusutsläpp på sikt. Arbetet ska även inspirera fler till liknande regionala samarbeten kring koldioxidinfrastruktur.

Stockholm Norvik Hamn har stor potential att bli ett koldioxidnav. Den tänkta transportlösningen skulle kunna stå för en väsentlig andel av koldioxidtransporterna från Sverige, potentiellt runt 9 miljoner ton per år, vilket kan bli det största av alla liknande projekt i landet. Med toppmoderna anläggningar och perfekt läge mitt i Stockholmsregionen kan Stockholm Norvik vara en del i och en möjliggörare av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar.

Till Resultatrapport NICE (pdf)

*CCS = Carbon Capture and Storage

partnerlogotyper