Sjöfartsskydd

Sjöfartsskydd är begreppet på de åtgärder som de senaste åren beslutats vidtas för att skydda sjöfarten mot yttre hot. För att skilja dessa security-frågor från vad som annars i regel menas med sjösäkerhet så används uttrycket sjöfartsskydd.

Lagen om Sjöfartsskydd (2004:487) antogs 1 juli 2004. Den är grundad på regelverket ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code). De som omfattas av regelverket är bland annat:

  • Passagerarfartyg i internationell trafik samt Gotlandstrafiken
  • Lastfartyg med en bruttodräktighet av 500 eller mer i internationell trafik
  • Hamnanläggningar som betjänar någon av ovan nämnda fartyg

Det finns tre skyddsnivåer som kan verka i en hamn. Normalt så opererar hamnen i skyddsnivå 1. Vid ett behov av förhöjt skydd träder skyddsnivå 2 i kraft och vid en exceptionell händelse skulle skyddsnivå 3 kunna bli aktuell. Vilken skyddsnivå som ska gälla beslutas av myndigheter.

Hamnanläggningar som omfattas av sjöfartsskydd

Kapellskär: SEKPS-0001
Nynäshamn: SENYN-0002
Stockholm Norvik: SENYN-0012

Frihamnen 630-652: SESTO-0011
Frihamnsterminalen: SESTO-0014
Masthamnen: SESTO-0025
Nybrokajen 4-6: SESTO-0017
Skeppsbron 105-106: SESTO-0020
Stadsgården 157-160 inkl. ankarplats Stockholms ström: SESTO-0021
Stadsgårdsterminalen: SESTO-0010
Värtahamnen: SESTO-0019