Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Verksamhetspolicy & verksamhetssystem

Verksamhetspolicy

Verksamhetspolicyn redogör på en övergripande nivå för Stockholms Hamnars strategiska ramverk inom områdena för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet. Den berör samtliga medarbetare och representanter för Stockholms Hamnar.

Som en av världens största passagerarhamnar och en av Sveriges största godshamnar har vi, Stockholms Hamnar, ett ansvar gentemot vår omvärld och våra kunder och andra intressenter. Därmed värderas öppenhet, dialog och samarbete med intressenter högt och är en kritisk del i att kunna möta omvärldens skiftande behov. Vi följer alltid lagar och andra bindande krav och bevakar kontinuerligt regelmässiga förändringar.

Vi strävar efter att ständigt utveckla vår verksamhet och förbättra våra arbetssätt för att skapa större värde för våra kunder och andra intressenter, ha en god och säker arbetsmiljö samt minska vår påverkan på samhälle och miljö.

Kvalitetsarbetet

På Stockholms Hamnar arbetar vi systematiskt för att säkerställa kvaliteten på vårt uppdrag och våra tjänster genom effektiva, innovativa och hållbara arbetssätt.

Genom att kontinuerligt bevaka vår omvärld och systematiskt planera och följa upp vår verksamhet åstadkommer vi ständiga förbättringar och innovativa lösningar som möter omvärldens och intressenters skiftande krav och behov.

Vi arbetar strukturerat med risker såväl som möjligheter, både företagsövergripande och inom olika delar av verksamheten. Avvikelser följs upp och analyseras löpande och både positiva och negativa erfarenheter analyseras och återförs för att kontinuerligt förbättra och effektivisera verksamheten.

HR- och arbetsmiljöarbetet

Stockholms Hamnar arbetar systematiskt med HR- och arbetsmiljöfrågor i syfte att utveckla vår verksamhet där arbetsmiljön och arbetssätten främjar hälsa, säkerhet, arbetsglädje och effektivitet för medarbetare och chefer.

Vi arbetar strukturerat med att identifiera, analysera och hantera/åtgärda risker. HR- och arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i planeringen och uppföljningen av verksamheten.

Strävan är att vara en attraktiv arbetsplats och ett föredöme inom arbetsmiljö, både som arbetsgivare och som beställare av tjänster och entreprenader. Ingen ska skadas eller drabbas av ohälsa på våra arbetsplatser eller i våra projekt.

Miljöarbetet

Stockholms Hamnar arbetar systematiskt och innovativt med miljöfrågor för att förebygga föroreningar, främja utveckling av hållbar teknik och uppnå en ständigt minskad miljöbelastning.

Miljöarbetet bedrivs utifrån flera perspektiv:

  • Aktivt och långsiktigt arbete för att minska hamnens egen miljöpåverkan.
  • Nära samarbete med och stöd till våra sjöfartskunder, hyresgäster och andra intressenter för att minska deras påverkan på miljön.
  • Främjande av sjöfarten i Östersjöregionen för att bidra till energi- och klimateffektiva transporter.

Viktiga områden för miljöarbetet är effektiv energianvändning och förnybar energi, minskade utsläpp till luft och vatten, minskade effekter av ljudnivåer, bra kemikalie- och materialval från miljösynpunkt samt ökad återvinning av avfall. Områdena ligger till grund för styrning och uppföljning av miljöarbetet.

Säkerhetsarbetet

Säkerhetsarbetet ska bedrivas systematiskt med syftet att åstadkomma en trygg och säker miljö för de som vistas i och kring våra hamnar samt skydda våra tillgångar och verksamhet. Säkerhetsarbetet ska vara en naturlig del i verksamheten för att på så sätt inte vara begränsande för densamma.

Grunden i allt säkerhetsarbete är styrande lagar och regler tillsammans med egna värderingar och höga ambitioner. De stora områdena inom säkerhetsarbetet är hamn- och sjöfartsskydd, informationssäkerhet, säkerhetsskydd, krisledning, totalförsvar i kombination med ett nära samarbete med berörda myndigheter.

Verksamhetssystem

Stockholms Hamnar har ett verksamhetssystem som beskriver företagets verksamheter i processform. Det säkerställer bland annat att Stockholms Hamnars kvalitets- och miljöarbete genomförs på ett systematiskt och effektivt sätt och att ledningen arbetar med ständig förbättring av och har kontroll över arbetets utveckling och resultat.