Verksamhetspolicy & verksamhetssystem

Verksamhetspolicy

Innehållet i denna verksamhetspolicy berör alla medarbetare och bedrivs som en integrerad del i den dagliga verksamheten i Stockholms Hamnar

Kvalitetsarbetet

Stockholms Hamnar agerar förtroendeingivande genom att låta ambition, arbetssätt och ledningssystem säkerställa en hållbar verksamhet. Vi arbetar för öppenhet, dialog och samarbete med samtliga intressenter – förståelse för deras verklighet är en viktig utgångspunkt.

Vi arbetar med ständiga förbättringar och innovativa lösningar genom systematisk planering och uppföljning av verksamheten. Utmaningar, avvikelser och risker tas om hand och åtgärdas löpande.

Vi följer lagar och andra bindande krav – vilka är vår absoluta miniminivå – och möter framtidens utmaningar och våra intressenters krav genom att ständigt utveckla verksamheten.

HR- och arbetsmiljöarbetet

Stockholms Hamnars medarbetare är lösningsorienterade, trygga och sätter verksamheten främst. Både medarbetare och chefer har en viktig del i företagets utveckling. Vi arbetar med kompetensutveckling och har tydliga fördelningar av arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter.

Hälsoarbetet fokuserar på främjande, förebyggande och rehabiliterande insatser för att öka medvetenheten hos varje medarbetare att utveckla och bibehålla sin fysiska, mentala och sociala hälsa.

Arbetsmiljöarbetet syftar att åstadkomma en arbetsmiljö som främjar hälsa, säkerhet, arbetsglädje och effektivitet för alla som är verksamma i våra hamnområden.

Strävan är att vara ett föredöme inom arbetsmiljö, både som arbetsgivare och som beställare av tjänster och entreprenader. Ingen ska skadas eller drabbas av ohälsa på arbetet eller i våra projekt.

Miljöarbetet

Stockholms Hamnar arbetar systematiskt och innovativt med miljöfrågor för att förebygga föroreningar och uppnå en ständigt minskad miljöbelastning.

Miljöarbetet bedrivs utifrån tre perspektiv:

  • Aktivt och långsiktigt arbete för att minska vår egen miljöpåverkan.
  • Uppmuntran och stöd till våra kunder och samarbetspartners att minska sin påverkan på miljön.
  • Främjande av en energi- och miljöeffektiv sjöfart i framför allt Östersjöregionen.

Viktiga områden för miljöarbetet är effektiv energianvändning och förnybar energi, minskade utsläpp till luft och vatten, bra kemikalie- och materialval från miljösynpunkt samt ökad återvinning av avfall. Områdena ligger till grund för styrning och uppföljning av miljöarbetet.

Säkerhetsarbetet

Säkerhetsarbetet grundar sig i ett systematiskt säkerhetsarbete där syftet är att åstadkomma en trygg och säker miljö för anställda och intressenter men även skydd för de intressen som finns i vår verksamhet utan att det begränsar verksamheten.

Till grund för arbetet ligger lagar samt egna värderingar och ambitioner med fokus på områden som t.ex. brottsförebyggande genom samverkan med myndigheter, sjöfartsskydd och hamnskydd, krisledning och informations- säkerhet.

Verksamhetssystem

Stockholms Hamnar har ett verksamhetssystem som beskriver företagets verksamheter i processform. Det säkerställer bland annat att Stockholms Hamnars kvalitets- och miljöarbete genomförs på ett systematiskt och effektivt sätt och att ledningen arbetar med ständig förbättring av och har kontroll över arbetets utveckling och resultat.

Stockholms Hamn AB är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.