Verksamhetspolicy & verksamhetssystem

Stockholms Hamnar är Östersjöns ledande hamn – en välkomnande och affärsfrämjande partner med hållbarhet i fokus. Uppdraget är att vara en effektiv länk för transporter av människor och varor mellan vatten, spår och väg. Verksamheten är uppdelad i hamn- och fastighetsverksamhet.

Verksamhetspolicy

Hamnverksamhet

Stockholms Hamnar ser till att varuförsörjningen i Stockholmsregionen fungerar effektivt och på ett hållbart sätt. Det kännetecknas av hög kapacitet och intermodalitet. Vi bidrar till att besöksnäringen i Stockholmsregionen stärks och håller hög klass på ett hållbart sätt. Alla besökare känner sig välkomna och trygga vid terminaler och kajer.

Fastigheter

Stockholms Hamnar är en professionell hyresvärd som utvecklar och förvaltar unika, hamnnära och hållbara fastigheter.  Genom innovativa lösningar ges kunderna förutsättningar att agera hållbart.

Kvalitetsarbete

Stockholms Hamnar agerar förtroendeingivande genom att låta ambition, arbetssätt och ledningssystem säkerställa en hållbar verksamhet inom ekonomi, socialt ansvar och miljö. Vi arbetar för öppenhet, dialog och samarbete med samtliga intressenter – förståelse för deras verklighet är en viktig utgångspunkt i det dagliga arbetet.

Stockholms Hamnars medarbetare är lösningsorienterade, trygga och sätter verksamheten främst. Både medarbetare och chefer har en viktig del i företagets utveckling. Vi arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling, rekrytering och har tydliga fördelningar av arbetsuppgifter genom befattningsbeskrivningar och delegeringar inklusive ansvar, befogenheter och rätt kompetens för uppgiften.

Vi arbetar med ständig förbättring genom systematisk och gemensam planering och uppföljning av verksamheten. Utmaningar, avvikelser och risker tas om hand och åtgärdas löpande samt rapporteras av vid givna tillfällen. Vi följer lagar och andra krav – vilka är vår absoluta miniminivå – och möter framtidens utmaningar genom att ständigt arbeta med utveckling av verksamheten.

Arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöarbetet syftar att åstadkomma en arbetsmiljö som främjar hälsa, säkerhet, arbetsglädje och effektivitet för alla som är verksamma i våra hamnområden.

Strävan är att vara ett föredöme inom arbetsmiljö, både som arbetsgivare och som beställare av tjänster och entreprenader. Ingen ska skadas eller drabbas av ohälsa på arbetet eller i våra projekt.

Hälsoarbetet fokuserar på främjande, förebyggande och rehabiliterande insatser för att öka medvetenheten hos varje medarbetare att utveckla och bibehålla sin fysiska, mentala och sociala hälsa.

Arbetsmiljöarbetet är allas ansvar och ingår som en naturlig del i företagets planering och uppföljning av verksamheten.

Miljöarbete

Miljöarbetet utgår från de övergripande miljömålen i planering, genomförande och uppföljning;

  • effektiv användning av alla våra resurser
  • strävan mot en fossilfri verksamhet
  • energieffektivisering löpande av fastigheter
  • reducering av miljöbelastning genom aktiva val av material
  • material och avfall ses som en resurs
  • förebyggande av föroreningar är en naturlig del i arbetet

Vi uppmuntrar och stödjer våra kunder och samarbetspartners att minska sin påverkan på miljön.

Säkerhetsarbete

Säkerhetsarbetet grundar sig i ett systematiskt säkerhetsarbete där syftet är att åstadkomma en trygg och säker miljö för anställda och intressenter men även skydd för de intressen som finns i vår verksamhet utan att det begränsar verksamheten.

Till grund för arbetet ligger lagar samt egna värderingar och ambitioner med fokus på områden som t.ex. brottsförebyggande genom samverkan med myndigheter, sjöfartsskydd och hamnskydd, krisledning och informationssäkerhet.

Verksamhetssystem

Stockholms Hamnar har ett verksamhetssystem som beskriver hela företaget i processform. Systemet heter STHIL (Stockholms Hamnars Integrerade Ledningssystem). Det säkerställer bland annat att Stockholms Hamnars kvalitets- och miljöarbete genomförs på ett systematiskt och effektivt sätt och att ledningen arbetar med ständig förbättring av och har kontroll över arbetets utveckling och resultat.

Stockholms Hamnar är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.