Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Driftföreskrifter

De här driftföreskrifterna gäller för alla hamnar i koncernen Stockholms Hamnar. Om du ska nyttja våra kajer ligger det i ditt ansvar att känna till dessa föreskrifter.

Stockholms Hamnars driftföreskrifter, version 1.6.4. (pdf)

Bilagor till driftföreskrifterna

Bilaga 1 - Kapellskärs hamn (pdf)

Bilaga 2 - Nynäshamn hamn (pdf)

Bilaga 3 - Stockholms hamn (pdf)

Bilaga 4 - Fartygsanmälan (word)

Bilaga 5 - Fartygsanmälan yacht (word)

Bilaga 6 - Brandskyddsbeskrivning Bo på båt (pdf)

Bilaga 7 - Säkerhetsregler

Bilaga 8 - Kajhöjder (pdf)

Bilaga 9 - Farligt gods begränsningar (pdf)

Bilaga 10 - Checklista Märkning av container (pdf)

Bilaga 11 - Checklista Märkning av fordon (pdf)

Bilaga 12 - Checklista Märkning av styckegods (pdf)

Bilaga 13 - Checklista Separering enligt IMDG (pdf)

Bilaga 14 - Checklista Separering enligt ADR (pdf)

Bilaga 15 - Checklista Separering enligt Östersjöavtalet (pdf)

Bilaga 16 - Checklista Dangerous goods declaration (pdf)

Bilaga 17 - Checklista Godsdeklaration (pdf)

Bilaga 19 - Checklista Lastning av fordon och containers (pdf)

Bilaga 20 - Checklista Lastning av styckegods (pdf)

Bilaga 21 - Checklista Utrustning (pdf)

Bilaga 22 - Checklista Försäkran om rätt utrustning och utbildning (pdf)

Bilaga 23 - Checklista Nödåtgärdsrutin (pdf)

Bilaga 24 - Checklista Inför bunkeroperation (pdf)

Bilaga 25 - Anmälan om avlämning av avfall från fartyg (word - blankett på engelska)

Bilaga 27 - Quantity Limitations for the Handling of Dangerous Goods (pdf)

Bilaga 28 - Värtan 1723-01-B klassningsplan (pdf)

Bilaga 29 - Värtan 1723 klassningsplan (pdf)

Bilaga 36 - Tillfälligt hetarbetstillstånd (word)

Bilaga 37 - Åtgärder om brand utbryter (pdf)

Bilaga 42 - Angöring-Mooring plan - Loudden 709 (pdf)

Bilaga 46 - Åtgärder ombord på fartyg i Stockholms energihamnar i händelse av brand eller produktutsläpp (pdf)

Bilaga 47 - Ship/Shore Safety Checklist (pdf)

Bilaga 48 - Journal säkerhetsvakt (word)

Bilaga 49 - Journal ledningsvakt (word)

Bilaga 50 - Ansökan om tillstånd för uppställning av mobilkran och dylikt (word)

Bilaga 51 - Kom.stat. vatten (pdf)

Bilaga 52 - Kommungränsen (pdf)

Övergripande bestämmelser för verksamheterna inom Stockholms Hamnar finns i lagar, förordningar, kungörelser, föreskrifter och allmänna råd som utfärdats av myndigheter samt i Stockholms Hamn AB:s hamnordning beslutad av Kommunfullmäktige den 13 november 1995.