Upphandling

Stockholms Hamnar tillhör försörjningssektorerna. All upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader ska ske genom lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF.

Aktuella och avslutade upphandlingar

Här kan du ta del av pågående och avslutade upphandlingar (extern länk)

Upphandlingsprocess

Så här ser upphandlingsprocessen ut

Styrande dokument

Här finns dokument som du kan behöva ta del av för att lägga ett anbud.

Byggvarubedömningen

Stockholms Hamnars krav vad gäller Byggvarubedömningen (BVB) framgår av AF-delen för respektive upphandling. Krav på bedömning och registrering i BVB gäller för produktgrupperna enligt listan nedan:

Manual hittar du på Byggvarubedömningens webbplats (extern länk)

Vägledningar och översättningsnycklar

Byggtekniska riktlinjer

1.1 IT-anvisning - Krav och riktlinjer för dokumenthantering och CAD-handlingar (pdf)
1.2 IT-anvisning - Tabeller och bilagor (pdf)
1.3 Mappstruktur - Drift- och underhållsdokumentation (zip)
1.4 Mappstruktur - Ritningsleverans (zip)

2.1 Projekteringsanvisning - VVS-installationer (pdf)
2.2 Märkbilaga - VVS-installationer (pdf)

3.1 Projekteringsanvisning - El-installationer (pdf)
3.2 Märkbilaga - El-installationer (pdf)

4.1 Projekteringsanvisning - Styr- och regler (pdf)
4.2 Märkbilaga - Styr- och regler (pdf)
4.3 Tekniska krav - Styr- och regler (pdf)
4.4 Prefabricerade system - Styr- och övervakning (pdf)

5.1 Projekteringsanvisning - Energi (pdf)

Samarbete med Skatteverket

Stockholms Hamnar har träffat en överenskommelse med Skatteverket avseende seriositetskontroll av leverantörer. Detta förebyggande samarbete omfattar alla som utför arbete åt Stockholms Hamnar – samtliga inkommande leverantörer och underentreprenörer.

Stockholms Hamnar har som ambition att enbart göra affärer med seriösa företag, i alla led och under hela avtalets löptid. Konkurrensen ska ske på lika villkor. Syftet med samarbetet är därför att samtliga företag som levererar varor eller tjänster till Stockholms Hamnar är seriösa företag som sköter sina skatteredovisningar och sina skatteinbetalningar.

Hur genomförs samarbetet?

Skatteverket bistår Stockholms Hamnar med information om alla berörda företag inför upphandlingar och även med regelbundenhet under avtalstiden. Om ditt företag deltar i Stockholms Hamnars upphandlingar eller redan har träffat avtal med Stockholms Hamnar omfattas du av samarbetet. Detta innebär att du ska försäkra dig om att dina eventuella underentreprenörer sköter sina skatteregistreringar och skatteinbetalningar.

Skatteverket hjälper dig snabbt med den information du behöver. Förfrågan om dina underentreprenörer kan du göra på e-post upphandlingsinfo.norr@skatteverket.se. Blankett 4820 för att göra förfrågan om dina underentreprenörer hos Skatteverket kan du hämta på Skatteverkets webbplats (extern länk).

Samarbetet innebär också att skatteinformation kan lämnas direkt till dig och ditt företag. Det kan till exempel gälla traktamentsfrågor, utländsk arbetskraft eller moms. Du kan också fråga om alla sorters skattefrågor så att du inte oavsiktligt gör några fel i din skatteredovisning.

Andra bra länkar

Konkurrensverket (extern länk)

Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/17/EG  om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster - försörjningsdirektivet (pdf)

Lag om upphandling inom försörjningssektorerna (extern länk)