Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Brandsäkerhet i Hammarbyslussen

Fartyg som är lastade med farligt gods (i bulk eller i förpackad form) ska slussa ensamma. Tankfartyg (även bunkerbåtar) omfattas av bestämmelsen även när de inte för last, såvida de inte är gasfria och kan uppvisa certifikat som styrker förhållandet.

Vid slussning av fartyg som för farligt gods är det inom slussområdet förbjudet att röka, använda apparater som kan ge upphov till farliga gnistor eller annat som kan förorsaka brand.

Luckor och ventiler till lastutrymmen på fartyg som för eller, utan att ha rengjorts, har fört last av skadliga ämnen i bulk, ska hållas stängda under färd i leden. Direktledningar över bord ska vara stängda och blindflänsade. Avgasning eller rengöring av lastutrymmet får inte ske under passage av leden.

Brandsläckningsutrustning på fartyg, som har last av brandfarliga eller explosiva ämnen eller utan att ha gjorts gasrent har fört sådana ämnen, ska vara klargjord med kopplade slangar.

  • Vid slussning av ett större antal fritidsbåtar ska slussen inte fyllas helt med båtar.
  • En brandgata fri från fartyg ska lämnas i slussgravens mitt efter hela dess längd.
  • Fartyg som för ett större antal passagerare ombord ska alltid förtöjas intill kaj.
  • Bunkring av bränsle i slussen är inte tillåtet.
  • Gasol ska vara avstängd med huvudventil vid slussning.