Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Säkerhetsregler

Du som ska vistas i eller utföra arbete inom Stockholms Hamnars hamnområde omfattas av regler och lagar för att förhindra terrorism och sabotage samt säkerhetsregler för att förebygga skador.

Fyra grundregler om olyckan är framme:

 1. Rädda liv
 2. Larma 112
 3. Släcka/åtgärda
 4. Informera bevaknings- och trafikcentralen, BTC, tel. 08-670 28 10

Trafikregler

 • Att gå inne på hamnområdet är bara tillåtet om det är enda sättet att lösa arbetsuppgiften.
 • Hastighet max 30 km/h eller lägre om så anges.
 • För extern trafik gäller stråken eller huvudvägarna till anvisad plats.
 • Fordon i Stockholms Hamnars anläggningar ska antingen ha roterande varselljus eller varningsblinkers.
 • Kör endast på markerade stråk – ta inga genvägar. Omkörning är förbjuden.
 • Vanliga trafikregler ska följas men beakta särskilt tung trafik som t. ex. tug-masters och terminaltraktorer.
 • Uppställning och parkering av fordon sker på särskilt utmärkta platser.
 • I oljehamnarna får motorfordon inte köras eller parkeras inom brandfarlighetsklassade zoner utan särskilt godkännande. Bränsledrivna fordonsvärmare får inte användas och elektriska motorvärmare ska vara av godkänd typ.

Alkohol, droger och rökning

Stockholms Hamnar är en drog- och alkoholfri arbetsplats. Du får inte vara påverkad av eller använda alkohol eller droger där hamnarbete pågår. Det råder förbud mot rökning, användande av öppen eld, apparater som kan ge upphov till gnistor där farligt gods transporteras, hanteras eller är uppställt. Förbudet gäller också i fordon. Lokaler och terminalbyggnader är rökfria.

Skyddsutrustning

Bär alltid varselkläder när du vistas där hamnarbete pågår. Nära hängande last eller vid risk för fallande föremål ska hjälm användas. I övrigt bärs lämpliga kläder och godkänd skyddsutrustning enligt gällande arbetsmiljöregler. Flytväst ska användas vid arbeten på kajer och pirar. I oljehamnarna måste i vissa fall mobiltelefoner och radiokommunikationsapparater vara explosionssäkra då brandfarliga och explosiva gaser kan förekomma.

Skador och avvikelser

Om skador uppstår på egen eller annans egendom – rapportera alltid till BTC innan du lämnar hamnen. Även tillbud samt misstänkta miljö- och säkerhetsavvikelser ska direkt rapporteras till BTC.

Heta arbeten

Heta arbeten ska alltid godkännas av tillståndsansvarig på Stockholms Hamnar. Hyresgäster söker tillstånd genom anmälan via webben.

Miljö

Stockholms Hamnar arbetar med ständiga förbättringar på miljöområdet. De miljökrav, vad gäller till exempel kemikalier och avfall, som Stockholms Hamnar ställt vid upphandling av projekt/arbete ska följas. Vid entreprenader ska en miljöplan upprättas som visar hur ställda miljökrav uppfylls. Berörda ska känna till och följa vad som står i miljöplanen.

Vad mer kan du göra?

 • Stäng av motorn vid alla stopp.
 • Ha alltid med absorptionsmedel om det finns risk för läckage av oljor/kemikalier.
 • Meddela BTC eller din kontaktperson vid spill. Större läckage/miljöolyckor ska omedelbart rapporteras till BTC.