Säkerhetsregler

Du som ska vistas i eller utföra arbete inom Stockholms Hamnars hamnområde omfattas av regler och lagar för att förhindra terrorism och sabotage samt säkerhetsregler för att förebygga skador.

Fyra grundregler om olyckan är framme:

 1. Rädda liv
 2. Larma 112
 3. Släcka/åtgärda
 4. Informera Bevaknings- och trafikcentralen, BTC, tel. 08-670 28 10

Trafikregler

 • Att gå inne på hamnområdet är bara tillåtet om det är enda sättet att lösa arbetsuppgiften.
 • Hastighet max 30 km/h eller lägre om så anges.
 • För extern trafik gäller stråken eller huvudvägarna till anvisad plats.
 • Fordon i Stockholms Hamnars anläggningar ska antingen ha roterande varselljus eller varningsblinkers.
 • Kör endast på markerade stråk – ta inga genvägar. Omkörning är förbjuden.
 • Vanliga trafikregler ska följas men beakta särskilt tung trafik som t. ex. tug-masters och terminaltraktorer.
 • Uppställning och parkering av fordon sker på särskilt utmärkta platser.
 • I oljehamnarna får motorfordon inte köras eller parkeras inom brandfarlighetsklassade zoner utan särskilt godkännande. Bränsledrivna fordonsvärmare får inte användas och elektriska motorvärmare ska vara av godkänd typ.

Alkohol, droger och rökning

Stockholms Hamnar är en drog- och alkoholfri arbetsplats. Du får inte vara påverkad av eller använda alkohol eller droger där hamnarbete pågår. Förbud mot rökning, användande av öppen eld, apparater som kan ge upphov till gnistor och annat som kan förorsaka brand gäller inom oljehamnarna samt inom annat område där farligt gods transporteras, hanteras eller är uppställt. Förbudet gäller också i fordon. Lokaler och terminalbyggnader är rökfria.

Skyddsutrustning

Bär alltid varselkläder när du vistas där hamnarbete pågår. Nära hängande last eller vid risk för fallande föremål ska hjälm användas. I Kapellskärs ISPS-område gäller alltid hjälmplikt. I övrigt bärs lämpliga kläder och godkänd skyddsutrustning enligt gällande arbetsmiljöregler. Flytväst ska användas vid arbeten på kajer och pirar. I oljehamnarna måste i vissa fall mobiltelefoner och radiokommunikationsapparater vara explosionssäkra då brandfarliga och explosiva gaser kan förekomma.

Skador och avvikelser

Om skador uppstår på egen eller annans egendom – rapportera alltid till BTC innan du lämnar hamnen. Även tillbud samt misstänkta miljö- och säkerhetsavvikelser ska direkt rapporteras till BTC.

Heta arbeten

Heta arbeten ska alltid godkännas av tillståndsansvarig på Stockholms Hamnar. I Stockholms oljehamnar gäller särskilda lagar och regler för heta arbeten, öppen eld m.m. Tillstånd krävs, förutom arbetstillstånd från Stockholms Hamnar, innan arbeten påbörjas.

Miljö

Stockholms Hamnar styr och förbättrar miljöarbetet enligt ISO 14001.

Vad kan du göra? – Stäng av motorn vid alla stopp, tack!

Om du kör fordon där det finns risk för läckage, ha alltid med saneringsmedel för oljor och meddela BTC eller din kontaktperson vid spill.