Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Samarbeten & EU-projekt

Stockholms Hamnars internationella engagemang inriktas på att skapa nytta för den egna verksamhet och därmed i förlängningen för kunder, besökare och stockholmare. Särskilt fokus har de senaste åren lagts på samverkan inom miljöområdet. För att åstadkomma förändring och utveckling krävs samarbeten samt erfarenhetsutbyte med andra aktörer. Stockholms Hamnar deltar i nuläget i nedanstående EU-projekt och samarbeten/nätverk.

Pågående

Policy Lab Urban Zjöfart

Stockholms Hamnar deltar tillsammans med företagen Torghatten ASA, Zeabus,
DNV Sverige AB samt Vattenbussen AB, med RISE Research Institutes of Sweden som projektkoordinator, i forsknings- och innovationsprojektet Policy Lab Urban Zjöfart. Projektet syftar till att utforska säkerhetsargumenten för fjärropererad kollektivtrafik på vatten och utgår från en konkret, bemannad verksamhet med trafik på Riddarfjärden i Stockholm.

Projektet positionerar sina erfarenheter från Stockholm i relation till det internationella policyarbete som pågår inom FN:s organisation för maritima frågor (IMO) och EU:s myndighet för maritim säkerhet (EMSA). Syftet med projektet är att skapa nya förutsättningar för hållbara mobilitetstjänster samt att stärka Sveriges position, i både en kommersiell och regulatorisk riktning, i ett internationellt perspektiv.

För Stockholms Hamnars del innebär forskningsprojektet att i samverkan utforska och utveckla säkerheten kring innovativa självkörande fartyg. Detta är i linje med Stockholms stads kajstrategi där ett utpekat område är forskning och utveckling inom stadsnära sjöfart.

Forskningsprojektet pågår perioden februari 2023 till februari 2025. Stockholms Hamnar har för projektet beviljats stöd från Trafikverkets forsknings- och innovationsportfölj om cirka 200 000 kronor.

Coordinated supply of onshore power in Baltic seaports

Stockholms Hamnar deltar tillsammans med tre andra Östersjöhamnar - Köpenhamn/Malmö, Aarhus och Helsingfors - i det gemensamma EU-projektet Coordinated supply of onshore power in Baltic seaports. Syftet med projektet är att investera i landelanslutningar för kryssningsfartyg. Detta är ett gemensamt åtagande av de fyra Östersjöhamnarna för att minska sjöfartens utsläpp till luft inom hamnområdena.

För Stockholms Hamnars del innebär projektet att utrusta kajläge S167 och S160 på Stadsgården med landelanslutningar, vilket kommer att vara klart år 2024.

Stockholms Hamnar har för projektet, som löper mellan åren 2020 och 2024, beviljats EU-stöd om maximalt 2,3 miljoner euro från programmet Connecting Europe Facility (CEF). Projektet har för Stockholms del även beviljats betydande ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket inom ramen för Klimatklivet.

EU:s logotype för medfinansiering Klimatklivets logotyp

 

Upgrade of the Baltic sea bridge Kapellskär–Naantali – (MoS Finnlink)

Kapellskärs Hamn deltar tillsammans med Nådendals Hamn i EU-projektet Upgrade of the Baltic sea bridge Kapellskär–Naantali, vilket syftar till att stärka länken mellan Kapellskärs hamn och Nådendals hamn i Finland. Projektet innebär en investering i anläggning för landelförsörjning för fartyg vid kaj vilket minskar bland annat sjöfartens utsläpp till luft inom hamnområdena. För att tillgodose kunders efterfrågan på service och framtida behov installeras även en automatisk förtöjningsanordning, en så kallad auto-mooring. Samtidigt byggs ett nytt passagerartorn med syfte att underlätta för gående passagerare.

Kapellskärs Hamn har för projektet, som löper mellan åren 2020 och 2023, beviljats EU-stöd om maximalt 1,6 miljoner euro från programmet Connecting Europe Facility (CEF) inom ramen för Motorways of the Seas. Delprojektet för elanslutning har för Kapellskärs Hamns del även beviljats ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket inom ramen för Klimatklivet.

EU:s logotype för medfinansiering Klimatklivets logotyp

 

BPO - Baltic Ports Organization

BPO företräder Östersjöns hamnar. BPO spelar en viktig roll när det exempelvis gäller att nå en gemensam samsyn på nya regelverk som uteslutande berör Östersjöområdet.
Till BPO:s webbplats (extern länk) 

Cruise Baltic

Cruise Baltic är ett samarbete mellan kryssningsdestinationer i länderna i Östersjöregionen med syfte att skapa en kryssningsalternativ med fullt integrerad verksamhet mellan hamnar och städer.
Till Cruise Baltics webbplats (extern länk)

Cruise Europe

Cruise Europe är ett nätverk för främjande av kryssningstrafik i Europa.
Till Cruise Europes webbplats (extern länk)

C40 Green Ports Forum

Ett forum som startades under 2021 inom ramen för C40 Cities, ett nätverk av stora städer i världen som arbetar mot klimatförändringar. Green Ports Forum leds av Port of Los Angeles och samlar städer och hamnar runt om i världen för att gemensamt sätta fokus på miljö- och klimatarbetet kopplat till sjöfart och hamnverksamhet.

ESPO - European Sea Ports Organisation

European Sea Ports Organisation företräder samtliga hamnar i EU:s medlemsländer. ESPO säkerställer att hamnarna har en tydlig röst i Europa.
Till ESPOS:s webbplats (extern länk)

IACP/AIVP - International Association of Cities and Ports

IACP/AIVP är ett internationellt nätverk med offentliga och privata aktörer som är inblandade i en hållbar utveckling av hamnstäder.
Till IACP/AIVP:s webbplats (extern länk)

IHMA - International Harbour Masters Association

IHMA har som syfte att främja säker och effektiv sjöfart i hamnar m.m. och medlemmar i organisationen är främst hamnkaptener runt om i världen.
Till IHMA:s webbplats (extern länk)

PIANC - International Navigation Association

PIANC arbetar med att stödja sjöfart genom främjande av planering, design, konstruktion, förbättring, underhåll och verksamhet m.m. av sjövägar, hamnar och kustområden.
Till PIANC:s webbplats (extern länk)

Sveriges Hamnar

Branschorganisationen Sveriges Hamnar företräder samtliga hamnar i landet.
Till Sveriges Hamnars webbplats (extern länk)

Överenskommelser med andra hamnar

Ett viktigt verktyg för att kunna uppnå högt ställda miljökrav är att arbeta tillsammans med hamnar som har reguljär trafik till Stockholm. Stockholms Hamnar har skrivit under överenskommelser med Helsingfors Hamn, Åbo Hamn och Tallinns Hamn om gemensamma satsningar på bland annat svart- och gråvattenhantering samt elanslutningar.

Avslutade

Intelligent Sea

Stockholms Hamnar deltog tillsammans med Nådendals Hamn och det finska företaget Arctia (f.d. Meritaito) i det gemensamma EU-projektet Intelligent Sea som löpte 2018-2022. Projektet syftade till att öka säkerhet och effektivitet i farleder genom digitalisering. I projektet genomfördes pilottester där sjösäkerhetsanordningar i farleder utrustades med bland annat teknik för fjärrövervakning och kontroll samt sensorer för att samla in miljödata.

Farledsdata genererades från sjösäkerhetsanordningar för att sedan integreras med annan, befintlig farleds- och hamndata i en gemensam portal. Utöver detta testades även alternativa energikällor i farlederna.

Projektet beviljades EU-stöd från programmet Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF).

Sjömärke i förgrunden och två containerkranar i bakgrunden

En belyst kummel med solceller inom ramen för EU-projektet Intelligent Sea. I skåpet sitter ett batteri som laddas av solpanelen. Kummeln lyser med 20 procents ljusstyrka när det blir mörkt. Totalt finns fyra kumlar i farleden in till Stockholm Norvik Hamn.

NextGen Link

Stockholms Hamnar deltog tillsammans med Åbo Hamn, Åbo stad, Mariehamns Hamn och Viking Line i det gemensamma projektet NextGen Link som löpte 2017-2021. Projektet syftade till att uppgradera sjöfartsförbindelsen Åbo-Mariehamn-Stockholm med ett nytt LNG-fartyg samt att förbättra infrastrukturen i hamnarna.

Viking Line hade beställt ett nytt fartyg, vilket innebar ökade krav på godshantering och effektivitet i hamnarna. Investeringarna i hamninfrastrukturen syftade till att möta detta behov. För Stockholms Hamnars del handlade det om att installera ett intelligent transportsystem (ITS) som bidrar till mer effektiv terminalverksamhet och trafikledning samt skapa ny yta för uppställning i Stadsgården.

Projektet beviljades EU-stöd från programmet Connecting Europe Facility (CEF) inom ramen för Motorways of the Seas.

EU:s logotype för medfinansiering

The Northern ScanMed Ports – Sustainable Maritime Links

Stockholms Hamnar bedrev tillsammans med Åbo Hamn, HaminaKotka, Nådendals Hamn och Viking Line ett EU-finansierat projekt med syfte att utveckla miljötjänster i hamnarna och minska miljöpåverkan från trafiken på den så kallade Scandinavian-Mediterranean Corridor mellan Sverige och Finland.

Stockholms Hamnars del i projektet var förberedelser för el-anslutning i Värtahamnen och Kapellskär samt projektering för svart- och gråvattenmottagning i Nynäshamn. Projektet var ett Motorways of the Seas-projekt inom ramen för Connecting Europe Facility och löpte mellan 2014 och 2016. Läs mer här (pdf)

LNG in Baltic Sea Ports

LNG in Baltic Sea Ports var ett EU-finansierat projekt som syftade till att utreda förutsättningarna för att bygga en fungerande infrastruktur för att kunna bunkra fartyg med flytande naturgas, så kallad LNG. Bakgrunden var de skärpta krav på lägre svavelhalt i fartygsbränsle som man beslutat om i internationella sjöfartsorganisationen IMO. LNG är ett alternativ till tjockolja som numera inte är tillåten i Östersjön.

Stockholms Hamnar var en av sju Östersjöhamnar som ingick i projektet, som löpte mellan 2012 och 2014.