Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Miljöprövningar

Här redovisas i korthet vilka ansökningar Stockholms Hamnar har lämnat in, vad som ansökts om samt hur långt i tillståndsprocessen ärendena har nått.

Enligt Miljöbalken är hamnverksamhet av en viss storlek verksamhet som kräver tillstånd. Tillstånd krävs både för drift av verksamheten och för att bygga i vatten. Hamnverksamheten innebär främst en påverkan på den yttre miljön genom utsläpp till luft och vatten samt buller.

Stockholm

Värtahamnen-Frihamnen

För Värtahamnen-Frihamnen lämnade Miljööverdomstolen i februari 2011 tillstånd till fortsatt drift av hamnen samt tillstånd till byggande av utbyggd Värtapir samt kryssningskaj i Frihamnen (kaj 3). Slutliga villkor för buller från hamnverksamheten meddelades av mark- och miljödomstolen i december 2016.

Loudden

För Loudden meddelades tillstånd till hamnverksamhet av miljöprövningsdelegationen i januari 2011. Efter överklaganden avgjordes ärendet slutligt av Mark- och miljööverdomstolen som i februari 2015 meddelade tillstånd till den befintliga verksamhet som bedrivits sedan lång tid tillbaka, innan verksamheten blev tillståndspliktig. Slutliga villkor för buller från hamnverksamheten meddelades av mark- och miljödomstolen i februari 2018.

Skeppsbron-Stadsgården

För Skeppsbron-Stadsgården (inklusive Masthamnen) meddelades tillstånd för hamnverksamheten av miljöprövningsdelegationen i februari 2013. Mark- och miljödomstolen meddelade dom i april 2014. Slutliga villkor för hamnverksamheten meddelades av miljöprövningsdelegationen i december 2017 och i fråga om buller genom mark- och miljödomstolens dom den 5 mars 2019 (vann laga kraft den 22 maj 2019).

Södra Hammarbyhamnen (del av)

För del av Södra Hammarbyhamnen meddelades tillstånd till hamnverksamhet av miljöprövningsdelegationen i oktober 2011. Slutliga villkor för buller från hamnverksamheten meddelades av mark- och miljödomstolen i februari 2018. 

Nybrokajen (del av)

För del av Nybrokajen meddelades tillstånd till hamnverksamhet av miljöprövningsdelegationen i mars 2014. Slutliga villkor för buller från hamnverksamheten meddelades av mark- och miljödomstolen i februari 2018.

Nynäshamn

Nynäshamns Hamn

För Nynäshamns hamn meddelades tillstånd för hamnverksamhet av miljöprövningsdelegationen i juni 2008 samt av miljödomstolen i mars 2010. Under 2013 meddelades slutliga villkor för buller. I maj 2015 beslöt miljöprövningsdelegationen medge tillstånd till ändrad verksamhet på så sätt att trafik till av Stockholms Hamnar planerad rörlig gångbrygga medgavs för kryssningsfartyg med en bruttodräktighet av högst 165 000.

Stockholm Norvik Hamn

För Stockholm Norvik Hamn lämnade Mark- och miljööverdomstolen i oktober 2015 tillstånd till hamnverksamhet och fastställde villkor för byggnation och drift samt dispens för dumpning av muddermassor. Domen vann laga kraft i april 2016 efter att Högsta domstolen beslutat att inte lämna prövningstillstånd. Byggnation har pågått sedan 2016 och hamnen kunde öppnas för trafik under 2020. Under 2020 har en ansökningsprocess avseende ändrad hamnverksamhet och vattenverksamhet inletts. Processen har fortsatt under 2021 med att Stockholms Hamnar har lämnat in ytterligare ansökan till Mark- och miljööverdomstolen om ändringstillstånd med mera enligt miljöbalken. Det avser både arbeten i vatten och hantering av passagerare i Stockholm Norvik Hamn. Under 2021 har Stockholms Hamnar även lämnat in en anmälan till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund om ändrad hamnverksamhet. Den rör uppförandet av en övre ramp i Stockholm Norvik Hamn. Den övre rampen är tänkt att vara på plats 2022.

Kapellskär

Kapellskärs Hamn

För Kapellskärs Hamn meddelades tillstånd till hamnverksamhet av miljödomstolen i deldom i juli 2006 samt av Miljööverdomstolen i dom i november 2007. I maj 2012 beslöt mark- och miljödomstolen ge tillstånd till bland annat byggande av ny pir samt ändring av det gällande tillståndet för hamnverksamhet i Kapellskär samt slutliga villkor rörande bland annat buller från hamnverksamheten.