Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Miljöhamnen Värtahamnen

Flygbild över Värtahamnen där alla miljöförbättrande åtgärder är utsatta och numrerade

Värtahamnen är en modern hamn med många miljösmarta lösningar. Konstruktionen av piren innebär en minimal påverkan på strömförhållandena i Lilla Värtan.

1. Miljöbyggnad Guld-certifierad byggnad

Värtaterminalen är planerad och byggd enligt det svenska certifieringssystemet Miljöbyggnad och certifierad enligt högsta klassen Guld. Därmed uppfyller byggnaden de bästa nivåerna inom energi, inomhusmiljö och material.

2. Energieffektiv LED-belysning

På hamnplanen finns belysningsmaster med LED-belysning som är mer energieffektiv än traditionell belysning. LED-lamporna har en längre hållbarhet och behöver inte bytas lika ofta. Genom ett styrsystem finns även möjlighet att styra var och hur länge hamnen ska vara belyst. I terminalen används el från förnybara källor.

3. Energilager ger värme och kyla

Terminalen och tullbyggnaden försörjs med kyla och värme från 62 energihål borrade under terminalen. Större delen av byggnadens värme- och kylbehov kommer från energilagret.

4. 270 kvm solceller på taket

På terminalens tak finns en 270 kvm stor solcellsanläggning med högeffektiva paneler. En display i terminalbyggnaden visar hur mycket energi solcellsanläggningen ger. Anläggningen ger 55 000 kilowattimmar per år, vilket bidrar till ungefär 10 procent av fastighetens elanvändning.

5. Gröna terrasser med praktiska funktioner

På de tre gröna takterrasserna finns bland annat sedumväxter och blommor från skärgården. Det gröna taket isolerar byggnaden och fördröjer regnvattnet ner till dagvattenanläggningen.

6. Dagvattensystem under marken

Under hamnplanen finns ett dagvattensystem som är utformat för att klara stora regnmängder och renar dagvattnet från föroreningar.

7. Genomtänkta och dokumenterade materialval

Miljömedvetna materialval minimerar farliga kemikalier och ger en bättre inomhusmiljö. Alla materialval och dess innehåll har granskats och dokumenterats.

8. Svart- och gråvatten i alla hamnar

I alla Stockholms Hamnars hamnanläggningar finns möjlighet för fartygen att lämna svart- och gråvatten, det vill säga toalettvatten respektive dusch- och diskvatten. Detta skickas sedan vidare via det kommunala avloppssystemet till reningsanläggningar.

9. El-anslutning minskar utsläpp och buller

I hamnen är det förberett för fartygen att el-ansluta, så att de inte behöver ha hjälpmotorer igång när de ligger vid kaj. Därmed minskar utsläpp och buller. Från 2019 elansluter Tallink Silja fyra fartyg – Silja Symphony, Silja Serenade, Baltic Queen och Victoria – som går på Helsingfors och Tallinn.

10. Källsortering på hamnplan och i terminalen

På hamnplanen kan fartygen källsortera sitt avfall i miljöstationen. Även i terminalbyggnaden finns möjligheter för källsortering av avfall från hyresgäster och besökare.

11. Marksten istället för asfalt

På stora delar av hamnplanen ligger marksten. Marksten är valt på grund av att det är mer slitstarkt än asfalt och för att asfalt baseras på oljeprodukter.

12. Terminalens utformning ger flera fördelar

Terminalens utformning är väl genomtänkt. Den ger både en låg energiförbrukning – cirka 40 procent lägre än jämförbara byggnader – och ett behagligt inomhusklimat. Fasaden har mycket god isoleringsförmåga genom bra fönster samt välisolerade väggar och tak. Solavskärmning finns på solutsatta delar för att minska behovet av kyla.