Energieffektivisering

Elanslutningsuttag för fartyg.

Ett av Stockholms Hamnars miljömål är att minska energianvändningen i verksamheten med 50 procent mellan åren 2005 och 2025.

Stockholms Hamnar bedriver ett medvetet energieffektiviseringsarbete med bland annat driftoptimeringar, injusteringar av värmesystem och byte till LED-belysning och energisnåla installationer.

Allt fler hyresgäster ställer krav på så kallade gröna fastigheter och Stockholms Hamnar arbetar hårt på att tillmötesgå dessa. Flera samarbeten med hyresgäster är påbörjade för att Stockholms Hamnars fastigheter ska bli ännu mer miljövänliga och energisnåla.