Energieffektivisering

Elanslutningsuttag för fartyg.

Ett av Stockholms Hamnars miljömål är att den relativa energianvändningen i verksamheten ska minska med fem procent mellan år 2019 och 2023.

Stockholms Hamnar bedriver ett medvetet energieffektiviseringsarbete med bland annat driftoptimeringar, injusteringar av värmesystem och byte till LED-belysning och energisnåla installationer.

Allt fler hyresgäster ställer miljökrav och Stockholms Hamnar målmedvetet för att tillmötesgå dessa. Flera samarbeten med hyresgäster är påbörjade för att Stockholms Hamnars fastigheter ska bli ännu mer miljöanpassade och energisnåla.