Miljöarbete

Slangar för svart- och gråvatten

Stockholms Hamnar arbetar aktivt, långsiktigt och strategiskt för att bidra till att skapa trygga och hållbara transporter. Miljöarbetet är en integrerad del av den dagliga verksamheten och Stockholms tre hamnar ligger i framkant inom miljöområdet.

Systematiskt miljöarbete

Stockholms Hamn AB är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Det innebär att bolaget arbetar strukturerat och systematiskt med miljöfrågor för att uppnå ständiga förbättringar och en minskad miljöbelastning.

Stockholms Hamnar har en verksamhetspolicy med riktlinjer för miljö. Varje år görs en hållbarhetsredovisning som visar hur bolaget arbetat för en hållbar utveckling samt resultaten av det här arbetet. Hållbarhetsredovisningen ingår i års- och hållbarhetsredovisningen.

Stockholms Hamnars miljöaspekter visar vilken påverkan på miljön verksamheten har och utifrån dessa har miljömål formulerats. Varje år arbetar bolaget med olika aktiviteter för att på sikt nå miljömålen.

Stockholms Hamnar arbetar med energieffektiviseringar och att minska de fossila utsläppen. Bolaget väljer också bra material, ställer miljökrav vid inköp och arbetar enligt ett kretsloppstänkande.

För Stockholms Hamnar är det viktigt att samarbeta med hyresgäster, rederier och andra intressenter gällande miljöfrågor. Därför erbjuder bolaget till exempel mottagning av svart- och gråvatten från fartyg, elanslutning av fartyg och omhändertagande av avfall från hyresgäster.

Läs mer om Stockholms Hamnars miljöåtgärder

Stockholms Hamnars miljömål

  • Energianvändningen ska minska med 50 procent från 2005 till 2025
  • Inga utsläpp av fossil koldioxid 2025
  • Minskad miljöbelastning vid val av material
  • Ökad materialåtervinning
  • Ökad användning av Stockholms Hamnars miljöförbättrande tjänster

En viktig del är också samarbeten med andra aktörer. Läs mer om EU-projekt och samarbeten

Läs mer om Stockholms Hamnars långa erfarenhet av miljöarbete på den historiska webbplatsen (extern länk)