Miljöarbete

Slangar för svart- och gråvatten

Stockholms Hamnar arbetar aktivt, långsiktigt och strategiskt för en hållbar hamnverksamhet och sjöfart. Miljöarbetet är en integrerad del av den dagliga verksamheten.

Systematiskt miljöarbete

Stockholms Hamn AB är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Detta innebär att bolaget arbetar strukturerat och systematiskt för att uppnå ständiga förbättringar och en minskad miljöbelastning.

Stockholms Hamnar har en verksamhetspolicy med riktlinjer för miljö. Varje år görs en hållbarhetsredovisning som visar hur bolaget arbetar för en hållbar utveckling samt resultaten av arbetet. Hållbarhetsredovisningen ingår i års- och hållbarhetsredovisningen.

Stockholms Hamnars miljöaspekter visar vilken påverkan på miljön verksamheten har och utifrån dessa har miljömål formulerats. Varje år arbetar bolaget med olika aktiviteter för att på sikt nå miljömålen.

Stockholms Hamnar arbetar bland annat med energieffektiviseringar och att minska de fossila utsläppen. Bolaget väljer också bra material, ställer miljökrav vid inköp och arbetar enligt ett kretsloppstänkande.

För Stockholms Hamnar är det viktigt att samarbeta med rederier, hyresgäster och andra intressenter för att på så sätt bidra till att också minska kundernas miljöpåverkan. Bolaget erbjuder därför till exempel mottagning av svart- och gråvatten från fartyg, elanslutning av fartyg och omhändertagande av avfall från hyresgäster och fartyg.

Läs mer om Stockholms Hamnars miljöåtgärder

En viktig del är också samarbeten med andra aktörer. Läs mer om EU-projekt och samarbeten

Läs mer om Stockholms Hamnars långa erfarenhet av miljöarbete på den historiska webbplatsen (extern länk)

Stockholms Hamnars miljömål

Mål 1:

  • Minskade utsläpp av växthusgaser från sjöfartskunderna inom Stockholms Hamnars hamnområden.
  • Minskade utsläpp av luftföroreningar från sjöfartskunderna inom Stockholms Hamnars hamnområden.
           Målnivå (jämfört med 2019)              
2025 2030 2035 2040
-25% -50% -75% -100%

 

Mål 2:

  • Minskade negativa effekter av ljudnivåer från sjöfartskunder och hamnverksamhet inom Stockholms Hamnars hamnområden.

Mål 3:

  • Inga utsläpp av fossil koldioxid från Stockholms Hamnars truckverksamhet år 2025
             Nuläge/målnivå               
2020 2023 2025
330 ton 200 ton 0 ton

 

Mål 4:

  • Stockholms Hamnars verksamhet som helhet är fossilfri senast år 2030.
  Nuläge/målnivå
2020 2025 2030
800 ton 400 ton 0 ton

 

Mål 5:

  • Effektiv energianvändning i Stockholms Hamnars verksamhet
  Basår/målnivå
2018 2023 2027
35,56 kWh/tusen kr -5% -10%

 

Mål 6:

  • Ökad andel avfall från Stockholms Hamnars verksamhet som materialåtervinns eller återanvänds
     Nuläge/målnivå
2020 2023 2027
68% 80% 85%

 

Mål 7:

  • Hållbar mottagning av svart- och gråvatten från fartyg i alla Stockholms Hamnars hamnar.