Miljöarbete

Slangar för svart- och gråvatten

Stockholms Hamnar arbetar aktivt, långsiktigt och strategiskt för en hållbar hamnverksamhet och sjöfart. Miljöarbetet är en integrerad del av den dagliga verksamheten.

Systematiskt miljöarbete

Stockholms Hamn AB är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Detta innebär att bolaget arbetar strukturerat och systematiskt för att uppnå ständiga förbättringar och en minskad miljöbelastning.

Stockholms Hamnar har en verksamhetspolicy med riktlinjer för miljö. Varje år görs en hållbarhetsredovisning som visar hur bolaget arbetar för en hållbar utveckling samt resultaten av arbetet. Hållbarhetsredovisningen ingår i års- och hållbarhetsredovisningen.

Stockholms Hamnars miljöaspekter visar vilken påverkan på miljön verksamheten har och utifrån dessa har miljömål formulerats. Varje år arbetar bolaget med olika aktiviteter för att på sikt nå miljömålen.

Stockholms Hamnar arbetar bland annat med energieffektiviseringar och att minska de fossila utsläppen. Bolaget väljer också bra material, ställer miljökrav vid inköp och arbetar enligt ett kretsloppstänkande.

För Stockholms Hamnar är det viktigt att samarbeta med rederier, hyresgäster och andra intressenter för att på så sätt bidra till att också minska kundernas miljöpåverkan. Bolaget erbjuder därför till exempel mottagning av svart- och gråvatten från fartyg, elanslutning av fartyg och omhändertagande av avfall från hyresgäster och fartyg.

Läs mer om Stockholms Hamnars miljöåtgärder

Stockholms Hamnars miljömål

  • Utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar från sjöfarten vid Stockholms Hamnars kajer ska minska med 25 procent från år 2019 till år 2025.
  • Inga utsläpp av fossil koldioxid från Stockholms Hamnars arbetsfordon år 2025.
  • Stockholms Hamnars verksamhet ska vara fossilfri år 2030.
  • Den relativa energianvändningen i Stockholms Hamnars verksamhet ska minska med fem procent från år 2019 till år 2023.
  • Andel avfall från Stockholms Hamnars verksamhet som materialåtervinns eller återanvänds ska öka för att år 2023 uppgå till minst 80 procent.

En viktig del är också samarbeten med andra aktörer. Läs mer om EU-projekt och samarbeten

Läs mer om Stockholms Hamnars långa erfarenhet av miljöarbete på den historiska webbplatsen (extern länk)