Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Miljöarbete

Stockholms Hamnar arbetar aktivt, långsiktigt och strategiskt för en hållbar hamnverksamhet och sjöfart. Miljöarbetet är en integrerad del av den dagliga verksamheten.

För Stockholms Hamnar är det viktigt att förbättra den egna verksamheten och samtidigt samarbeta med rederier, hyresgäster och andra intressenter för att bidra till att också minska kundernas miljöpåverkan.

Vi underlättar för våra kunder att minska sin miljöpåverkan genom att:

Vi minskar vår egen miljöpåverkan genom:

Läs mer om Stockholms Hamnars miljöåtgärder

En av de stora satsningarna i närtid är elanslutningsanläggningar för kryssningstrafiken som tas i drift 2024. Det blir de första anläggningarna i Sverige och en av få i Europa. 

Stockholms Hamnar har en verksamhetspolicy med riktlinjer för miljö. Varje år görs en hållbarhetsredovisning som visar hur bolaget arbetar för en hållbar utveckling samt resultaten av arbetet. Hållbarhetsredovisningen ingår i års- och hållbarhetsredovisningen.

En viktig del är också samarbeten med andra aktörer. Läs mer om EU-projekt och samarbeten

Läs mer om Stockholms Hamnars långa erfarenhet av miljöarbete på den historiska webbplatsen (extern länk)

Stockholms Hamnars miljömål

Mål 1:

  • Minskade utsläpp av växthusgaser från sjöfartskunderna inom Stockholms Hamnars hamnområden.
  • Minskade utsläpp av luftföroreningar från sjöfartskunderna inom Stockholms Hamnars hamnområden.
           Målnivå (jämfört med 2019)              
2025 2030 2035 2040
-25% -50% -75% -100%

 

Mål 2:

  • Minskade negativa effekter av ljudnivåer från sjöfartskunder och hamnverksamhet inom Stockholms Hamnars hamnområden.

Mål 3:

  • Inga utsläpp av fossil koldioxid från Stockholms Hamnars truckverksamhet år 2025.
             Nuläge/målnivå               
2020 2023 2025
330 ton 200 ton 0 ton

 

Mål 4:

  • Stockholms Hamnars verksamhet som helhet är fossilfri senast år 2030.
  Nuläge/målnivå
2020 2025 2030
800 ton 400 ton 0 ton

 

Mål 5:

  • Effektiv energianvändning i Stockholms Hamnars verksamhet.
  Basår/målnivå
2018 2023 2027
35,56 kWh/tusen kr -5% -10%

 

Mål 6:

  • Ökad andel avfall från Stockholms Hamnars verksamhet som materialåtervinns eller återanvänds.
     Nuläge/målnivå
2020 2023 2027
68% 80% 85%

 

Mål 7:

  • Hållbar mottagning av svart- och gråvatten från fartyg i alla Stockholms Hamnars hamnar.