Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Skeppsbron

Flygbild över Skeppsbron

Läs om Skeppsbrons historia (extern länk)

Kajfakta

105: Längd 128 meter, kajdjup 5,9 meter.
Se detaljerad karta över Skeppsbron 105 (pdf)
Se detaljerad karta över tenderstation för Boj 1 (pdf)

101-104: Längd 400 meter, kajdjup 2,4-4,8 meter.

OBS! Kajdjup anges med referensnivå RH2000/Baltic Sea Chart Datum 2000.
Se även §8 i Hamnordningen.

Skeppsbron i framtiden

Skeppsbron är en av Stockholms mest attraktiva platser. Det är en historiskt värdefull miljö som även inrymmer viktiga funktioner för de som bor, arbetar, transporterar sig och flanerar genom området. Många behov, funktioner, verksamheter och aktörer behöver samsas och fungera på en begränsad och känslig yta.

Det är ett antal behov som påkallar en översyn av Skeppsbron:

  • Slussenprojektet påverkar området genom att den nya lösningen ansluter till Skeppsbron.
  • Skeppsbron används i stor utsträckning för genomfartstrafik för bil, buss, cyklande, gående och i nuläget är inte trafiklösningen optimal, utan behöver ses över.
  • Tullhusen som ligger på Skeppsbron är i behov av renovering och behöver förändras för att ge plats åt en mer ändamålsenlig trafiklösning.

En översyn av platsen kommer att påbörjas för att tillsammans med samtliga intressenter i området fånga upp både behov och ta reda på förutsättningarna som finns för att fortsätta arbetet med att ta fram förslag på tänkbara lösningar för Skeppsbron i framtiden.

Det är många aktörer som kommer att delta i denna process:

  • Stadsbyggnadskontoret
  • Trafikkontoret
  • Stockholm Parkering
  • Slussenprojektet
  • Stockholms Hamnar

Men det är även många andra intressenter som närboende, skönhetsråd och experter av olika slag som kommer att delta i detta arbete.

Stockholms Hamnars roll i denna process är att företräda sjöfartens intressen, att besluta om framtiden för tullhusen och agera bollplank i övriga frågor som till exempel trafiklösningarna som påverkar sjöfarten.