Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Varför kostar det att slussa?

Stockholms Hamnar ansvarar för drift och underhåll av Hammarbyslussen. Det är förenat med höga kostnader att hålla slussen fullt funktionell och att ha personal som sköter öppning, stängning och all annan service som slussen medför.

För att ha möjlighet att ha en slussfunktion behöver de kostnader som funktionen medför täckas. Det har därför så gott som alltid tagits ut en slussavgift. Den har genom åren legat på en låg nivå för fritidsfartygen och för yrkestrafiken har det fram till årsskiftet 2023/2024 varit gratis.

Det finns inte någon möjlighet att få full kostnadstäckning genom slussavgifter. Slussen är cirka 100 år gammal och både själva slussen och kajen har stora renoveringsbehov. För att kunna driva och underhålla slussen står Stockholms Hamnar därför varje år inför en svår avvägning att balansera intäkter och kostnader.

Sedan 2015 har slusspriset för fritidsbåtar höjts successivt för att bättre täcka kostnaderna och för att följa den allmänna prishöjningen i samhället.

Yrkessjöfarten har tidigare passerat Hammarbyslussen gratis. Det beror på att Sjöfartsverket kompenserat Stockholms Hamnar för denna tjänst från 1979 fram till nu.

På en övergripande nivå har vi alla som verkar inom sjöfarten samma mål – att arbeta för att öka användandet av vattenvägarna och underlätta för sjöfarten. Det är dock ett faktum att Stockholms Hamnar som affärsdrivande bolag inte har möjlighet att tillhandahålla infrastruktur och service utan ersättning och låta andra kunder betala för denna infrastruktur och service.