Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Varför har vi slussar?

För att förhindra att saltvatten tränger in från Saltsjön, och för att hushålla med vattnet, regleras Mälaren genom att olika damm- och slussluckor i Stockholm och Södertälje öppnas och stängs. De flesta kommuner runt Mälaren tar sitt dricksvatten från Mälaren.

Stockholms Hamnar ansvarar på uppdrag av Stockholms stad för att regleringen sker enligt fastställda vattendomar. SMHI i Norrköping kontrollerar att vattendomarna efterlevs. SMHI bedömer även eventuella behov av förhandstappning.

Normalvattenytan för Mälaren är 4,15 meter över slusströskeln. När vattenståndet är lägre än 4,10 meter är alla dammluckor och övriga tappställen i Södertälje och Stockholm stängda. När vattennivån överstiger 4,10 meter tappas vatten. I första hand används kulvert Maren i Södertälje, Riksbron och Stallkanalen. Övriga tappställen är i Söderström, Hammarbyslussen och Södertäljeslussen.

Om vattenståndet i Saltsjön blir högre än i Mälaren måste samtliga luckor vara stängda. Saltvatten får inte tränga in i Mälaren och påverka sötvattensuttaget vid Stockholms vattenverk.

Starkt strömmande vatten kan utgöra en fara. Därför är all båttrafik mellan Centralbron och Riksbron förbjuden. Väster och öster om Riksbron och i Stallkanalen finns bojar utlagda för att markera riskområdet vid dammluckorna.

Stockholms Hamnar samarbetar också med Fritid Stockholm för att värna om fritidsfiskarnas intressen. När Riksbroluckan öppnas bildas starkt strömmande vatten öster om luckan vilket kan vara farligt för fiskare som befinner sig i strömfåran. På kajmurarna finns skyltar som upplyser om detta.