Hållbar hamn

Miljöarbetet med den nya Värtahamnen fokuserar framför allt på fem områden.

Hållbar energianvändning

Stockholms Hamnar arbetar aktivt med att minska energianvändningen och att använda förnybara energikällor. Den färdiga passagerarterminalen kommer använda ca 50% mindre energi jämfört med standard och på taket bygger vi en solcellsanläggning. Hamnplanens belysning blir LED-lampor vilket är mycket energieffektivt. Färjor som ligger vi kaj i den färdiga Värtahamnen erbjuds elanslutning. Det är en viktig del i arbetet att minska buller och avgaser.

Läs mer om smarta ellösningar

Hållbara transporter

Den färdiga hamnanläggningen utformas för att underlätta resor med kollektivtrafik och andra transportsätt (cykel, elfordon m.m.). Under byggskedet ställs höga krav på utsläpp från transporter och arbetsmaskiner. Till exempel transporteras pålar och prefabricerade betong- och stålelement sjövägen till Värtahamnen vilket ger mindre koldioxidutsläpp, bättre framkomlighet för närboende och mindre buller i staden.

Kretsloppssystem

Stort arbete görs med tanke på miljöanpassade materialval vid utformningen av piren och byggnaderna. För avfallshantering gäller att allt avfall ska källsorteras. Till exempel sker tillverkningen av prefabricerad betong under kontrollerade förhållanden på betongfabrik. Det ger mindre avfall och effektivt användande av resurser.

Anpassning till ett förändrat klimat

Arbetet har stort fokus på hållbart byggande. Bland annat utformas Värtaterminalen med grönt tak för att skapa grönska i området, växter som även finns i Stockholms skärgård. Taket bidrar också till att regnvattnet fördröjs ner till dagvattensystemet för att det inte ska översvämmas vid kraftigt regn. Gröna tak ger även en isolerande effekt till byggnaden.

Hållbara verksamheter

Passagerarterminalen ska certifieras enligt miljöklassningssystemet Miljöbyggnad Guld. I detta ingår högt ställda krav på energianvändning, inomhusmiljö samt materialanvändning. Den färdiga anläggningen utformas för att hyresgäster och verksamheter ska kunna följa upp sin miljöpåverkan. För att hålla ordning på alla aktiviteter och dess miljöpåverkan under byggskedet används ett eget rapporteringssystem.

Läs också:

Över 100 miljökrav vid ombyggnationen av Värtahamnen (pdf)

Värtan - ett miljöprojekt i världsklass (pdf)

Projektchefen berättar om miljöarbetet i Värtahamnen

EU-logotyp