Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Stockholmsklass

Fartyg som är godkända enligt kriterierna för stockholmsklass får en avgiftsreducering på grundavgiften med 30 procent.

Kriterier för stockholmsklass är följande:

  • Fartyget ska bidra till hamn/stadsbilden på ett positivt sätt
  • Fartyget ska ge allmänheten ett gott visuellt intryck
  • Fartyget har en tydlig maritim prägel och ger ett sjömansmässigt intryck
  • Ordning och reda råder på däck och på kajplanet
  • Fartyget är väl underhållet och i gott skick
  • Fartyget uppfyller alla gällande krav från Stockholms Hamnar

Beslut om att fartyg uppfyller kriterierna för stockholmsklass fattas av Stockholms Hamn AB. Fartygsägare vars fartyg inte godkänns får tillbaka ansökan med uppgift om brister eller vad som saknas. I de fall brister bedöms kunna åtgärdas inom rimlig tid medföljer även ett datum för när dessa ska vara åtgärdade. Ombesiktning ska också ske inom denna period. Stockholms Hamn AB kan återkalla godkännandet om man anser att fartyget inte längre uppfyller kriterierna. Dock föregås ett återkallande av ett meddelande från Stockholms Hamn AB för att fartygsägaren ska ha möjlighet att utföra åtgärder för förbättring.

Ansökan kan göras av befintliga kunder max en gång per kalenderår. Avgiftsreduceringen sker tidigast från och med nästa faktureringstillfälle och ges inte retroaktivt.

Fartygsägare kan överklaga beslut en (1) gång till Stockholms Hamn AB. Dessa ärenden tar Stockholms Hamn upp i Fartygsrådet för diskussion. Fartygsrådet är endast rådgivande. En eventuell överklagan ska ske senast fyra veckor efter beslutet.

Stockholms Hamnars bedömning av stockholmsklass är strikt. Stora krav ställs på ordning och reda, underhåll och skick.