Samråd enligt miljöbalken avseende ändring av hamnverksamhet

Stockholms Hamn AB avser att ansöka om ändringstillstånd för hamnverksamheten vid Stockholm Norvik Hamn. Som ett led i arbetet med ansökan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, ges härmed möjlighet för den som så önskar att lämna synpunkter under samrådet.

Under 2020 har Stockholm Norvik Hamn öppnats och tryggar därmed försörjningen av varor till Stockholms- och Mälardalsregionen. Stockholms Hamn AB ser att en utvecklad sjöfart på de inre vattenvägarna är en möjlighet att minska transporternas klimatpåverkan och bidrar till den överflyttning av gods från land till sjö som regeringen uppmärksammar i sin nationella godsstrategi.

Idag bedrivs roro- och containerverksamhet i Stockholm Norvik Hamn, i enlighet med befintligt tillstånd. Verksamheten behöver dock fortlöpande förändras. Ansökan avser förändrad drift av hamnverksamhet samt anpassning av hamnanläggningen. Sökt förändring innefattar att möjliggöra trafik på de inre vattenvägarna samt rätt att årligen låta ca 350 000 – 500 000 passagerare passera hamnen. Anpassningen av hamnen medför arbeten både på land och i vatten.

För att underlätta förtöjning med olika fartyg önskar Stockholms Hamn AB att göra anpassningar av kajlägen. Verksamheten kan omfatta muddring och dumpning, sprängning, utfyllnad samt anläggande av kaj. 

Länsstyrelsen Stockholm har beslutat att den planerade ändrade verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen bedömer att miljökonsekvensbeskrivningen särskilt bör innehålla uppgifter om följande:

  • Riskanalys av ökad och förändrad fartygstrafik inom hamnområdet och i närområdet med åtgärder som kan genomföras för att minska riskerna.
  • Utredning och analys av den ändrade verksamhetens påverkan av landtrafiken till och från hamnanläggningen med risker och övriga konsekvenser samt åtgärder för att minska påverkan.
  • Risker och konsekvenser av planerad vattenverksamhet med försiktighetsåtgärder och kontroller som planeras att genomföras i samband med arbeten i vatten.

Ansökan är under framtagande och kommer att lämnas in till mark- och miljödomstolen under 2021.

Underlag som beskriver planerade förändringar (pdf)

Underlaget kan även kostnadsfritt beställas genom kontakt med nedanstående kontaktperson. 

Synpunkter på planerade förändringar av verksamheten och dess miljökonsekvenser lämnas skriftligen senast den 22 februari 2021 till:

Annika Blix, NIRAS Sweden AB
annika.blix@niras.se
Tel 08-503 844 88

Postadress:
Niras Sweden AB
Att: Annika Blix
Box 70375
107 24 Stockholm