Väg 73

Visionsbild över hur väg 73 komemr att se ut när den är klar

Stockholms Hamnar har byggt en ny järnväg mellan Nynäsbanan och Stockholm Norvik Hamn. Projektet omfattar, förutom en ny järnvägsförbindelse, en ny vägbro över järnvägen, två nya gång- och cykelbroar, samt arbeten med anslutande vägar.

Stockholms Hamnar har dragit en ny järnvägslinje från Stockholm Norvik Hamn fram till Nynäsbanan i höjd med Hammarhagens industriområde. Järnvägen går delvis i tunnel längs med väg 73, innan den korsar vägen. Den togs i drift under maj 2020 och används för transport av gods till och från hamnen.

En ny bro för väg 73 har byggts över järnvägen. Under byggtiden leddes trafiken väster om den gamla sträckningen.

En ny gång- och cykelväg går över järn- och bilvägen. Den går via Åkervägen, på en ny bro över väg 73 och det nya järnvägsspåret, för att sedan ansluta till Teknikervägen.

Ytterligare en gång- och cykelbro byggs över järnvägen vid Blommenstorpet, för att göra det möjligt att komma till Alhagen över det nya järnvägsspåret. Från norra brofästet har en gångväg anlagts längs med den norra delen av järnvägslinjen ut mot hamnen.

I Alhagen nära väg 73 finns en ny järnvägsbank och nya dammar för våtmarkerna har anlagts.

Ett bullerplank kommer byggas mellan väg 73 och bostadsområdet vid Hacktorp.

Tidplan

Omläggningen av väg 73 genomfördes under oktober 2018. Vägen återfick sin ursprungliga sträckning 16 december 2019.

Omläggningen av Hammarhagsvägen genomfördes i september 2019. Vägen fick en ny på- och avfart i februari 2020, närmare SRV. Den gamla påfarten används numera enbart för servicefordon till vattenverket och tågväxeln.

Gång- och cykelvägen över järnvägen och väg 73 öppnade 27 maj 2020.

En ny cykel- och gångbro över järnvägen nära Blommenstorp byggs för att göra området kring våtmarkerna i Alhagen lättillgängligt. Bron beräknas öppna under hösten 2020.

Flygbild över väg 73 - maj 2020