Väg 73

Visionsbild över hur väg 73 komemr att se ut när den är klar

Stockholms Hamnar bygger en ny järnväg mellan Nynäsbanan och Stockholm Norvik Hamn. Projektet omfattar, förutom en ny järnvägsförbindelse, en ny vägbro över järnvägen, två nya gång- och cykelbroar, samt arbeten med anslutande vägar.

Stockholms Hamnar drar en ny järnvägslinje från Stockholm Norvik Hamn fram till Nynäsbanan i höjd med Hammarhagens industriområde. Järnvägen kommer delvis att gå i tunnel längs med väg 73, innan den korsar vägen. Den kommer användas för transport av gods till och från hamnen.

En ny bro för väg 73 har byggts över järnvägen. Under byggtiden september 2018-december 2019 leddes trafiken om, väster om den gamla sträckningen.

Det byggs även en ny gång- och cykelväg. Den kommer gå via Åkervägen, på en ny bro över väg 73 och det nya järnvägsspåret, för att sedan ansluta till Teknikervägen. Den nya gång- och cykelvägen ersätter den som gick norr om SRV.

Ytterligare en gång- och cykelbro byggs över järnvägen vid Blommenstorpet, för att göra det möjligt att komma till Alhagen över det nya järnvägsspåret.

Tidplan

Omläggningen av väg 73 genomfördes under oktober 2018. Vägen återfick sin ursprungliga sträckning 16 december 2019.

Omläggningen av Hammarhagsvägen genomfördes i september 2019. Vägen får en helt ny på- och avfart våren 2020.

De nya gång- och cykelbroarna tas i bruk under 2020, efter att den nya järnvägen är färdigbyggd.

Flygbild över väg 73 - dec 2019

Pågår just nu

Bergtunneln för järnvägen och betonbron för väg 73, som går under, är färdiga. Nu finns järnvägsspår så gott som hela sträckan från hamnen till Nynäsbanan, med undantag för den sträcka där omdragningen av väg 73 och Hammarhagsvägen gått. Där pågår schaktarbeten för järnvägen.

Arbetet med den nya gång- och cykelbro som ska gå över både järnväg och väg 73 är mer än halvvägs. Delen som går över väg 73 är färdig, och nu återstår arbetet med landanslutningar och delen över den gamla omdragningen av väg 73. Bron beräknas öppna för gående och cyklister under våren 2020.

Väster om väg 73 har det byggts en banvall och en mindre bro över Kvarnbäcken för järnvägen innan den ansluter till Nynäsbanan.

I Alhagen är järnvägsbanken färdig och nya dammar för våtmarkerna har anlagts. Vid Blommenstorp längre in byggs en ny gång- och cykelbro över järnvägen, för att göra området kring våtmarkerna lättillgängligt.

Ändrad gång- och cykelväg

12 december till våren 2020 behöver gående och cyklister från Hacktorp och Hammarhagen som vill korsa väg 73 ta vägen över träbron söder om arbetsområdet, närmare Nynäshamn. Bron har tidigare varit avstängd men öppnas igen. Efter bron går en tillfällig väg ner mot Alhagen vidare på den gamla byggvägen längs med väg 73.

Karta över gångväg

Tillfällig omdragning av Hammarhagsvägen

September 2019 till mars 2020 har Hammarhagsvägen vid väg 73 en ny sträckning. Det är för att bygget av järnvägen behöver plats. När bron över järnvägen är färdig och väg 73 återfår sin sträckning får Hammarhagsvägen en helt ny på- och avfart, söder om den nuvarande. Under byggtiden leds trafiken om. Vi hoppas trafikanter har överseende med detta och ber alla respektera fartbegränsningarna.

Karta över hur Hammarhagsvägen tillfälligt leds om