Väg 73

Visionsbild över hur väg 73 komemr att se ut när den är klar

Stockholms Hamnar bygger en ny järnväg mellan Nynäsbanan och Stockholm Norvik Hamn. Projektet omfattar, förutom en ny järnvägsförbindelse, en ny vägbro över järnvägen, två nya gång- och cykelbroar, samt arbeten med anslutande vägar.

Stockholms Hamnar drar en ny järnvägslinje från Stockholm Norvik Hamn fram till Nynäsbanan i höjd med Hammarhagens industriområde. Järnvägen kommer delvis att gå i tunnel längs med väg 73, innan den korsar vägen. Den kommer användas för transport av gods till och från hamnen.

En ny bro för väg 73 har byggts över järnvägen. Under byggtiden september 2018-december 2019 leddes trafiken om, väster om den gamla sträckningen.

Det byggs även en ny gång- och cykelväg. Den kommer gå via Åkervägen, på en ny bro över väg 73 och det nya järnvägsspåret, för att sedan ansluta till Teknikervägen. Den nya gång- och cykelvägen ersätter den som gick norr om SRV.

Ytterligare en gång- och cykelbro byggs över järnvägen vid Blommenstorpet, för att göra det möjligt att komma till Alhagen över det nya järnvägsspåret.

Tidplan

Omläggningen av väg 73 genomfördes under oktober 2018. Vägen återfick sin ursprungliga sträckning 16 december 2019.

Omläggningen av Hammarhagsvägen genomfördes i september 2019. Vägen fick en helt ny på- och avfart i februari 2020, närmare SRV. Det är den avfarten som gäller hädanefter.

De nya gång- och cykelbroarna tas i bruk under 2020, efter att den nya järnvägen är färdigbyggd.

Flygbild över väg 73 - mars 2020

Pågår just nu

Järnvägen som dras från hamnen till Nynäsbanan är snart färdig, Nu ligger spår så gott som hela sträckan från hamnen till Nynäsbanan, med undantag för den sträcka där omdragningen av väg 73 och Hammarhagsvägen gått. Där pågår arbeten för järnvägen. Bergtunneln för järnvägen, längs med väg 73, och den nya betongbron som väg 73 går på, är färdiga.

Arbetet med den nya gång- och cykelbro som ska gå över både järnväg och väg 73 är mer än halvvägs. Delen som går över väg 73 är färdig, och nu återstår arbetet med landanslutningar och delen över den gamla omdragningen av väg 73. Bron beräknas öppna för gående och cyklister under våren 2020.

Väster om väg 73 har det byggts en banvall och en mindre bro över Kvarnbäcken för järnvägen innan den ansluter till Nynäsbanan.

I Alhagen är järnvägsbanken färdig och nya dammar för våtmarkerna har anlagts. Vid Blommenstorp längre in byggs en ny gång- och cykelbro över järnvägen, för att göra området kring våtmarkerna lättillgängligt.

Ändrad gång- och cykelväg

12 december till våren 2020 behöver gående och cyklister från Hacktorp och Hammarhagen som vill korsa väg 73 ta vägen över träbron söder om arbetsområdet, närmare Nynäshamn. Bron har tidigare varit avstängd men öppnas igen. Efter bron går en tillfällig väg ner mot Alhagen vidare på den gamla byggvägen längs med väg 73.

Karta över gångväg

Ny påfart vid Hammarhagsvägen

Av- och påfarten till Hammarhagsvägen vid väg 73 får en ny sträckning måndag 24 februari. Den tillfälliga omdragningen tas bort och istället blir påfarten till Hammarhagsvägen ett hundratal meter söder om den gamla, närmare SRV:s fastighet. Det är en permanent ändring. Den gamla påfarten kommer under en övergångstid att användas för byggtrafik.

Karta över Hammarhagsvägen