Väg 73

Visionsbild över hur väg 73 komemr att se ut när den är klar

Stockholms Hamnar bygger en ny järnväg mellan Nynäsbanan och Stockholm Norvik Hamn. Projektet omfattar, förutom en ny järnvägsförbindelse, en ny vägbro över järnvägen, två nya gång- och cykelbroar, samt arbeten med anslutande vägar. Under byggtiden leds väg 73 tillfälligt om.

Stockholms Hamnar drar en ny järnvägslinje från Stockholm Norvik Hamn fram till Nynäsbanan i höjd med Hammarhagens industriområde. Järnvägen kommer delvis gå i tunnel längs med väg 73, innan den korsar vägen. Den kommer användas för transport av gods till och från hamnen.

En ny bro för väg 73 kommer byggas över järnvägen. Den kommer ha en liknande sträckning som den gamla vägen. Under byggtiden leds därför trafiken på väg 73 om till en tillfällig väg som går väster om den gamla sträckningen, via SRV:s fastighet.

Det byggs även en ny gång- och cykelväg. Den kommer gå via Åkervägen, på en ny bro över väg 73 och det nya järnvägsspåret, för att sedan ansluta till Teknikervägen. Den nya gång- och cykelvägen ersätter den nuvarande som går norr om SRV.

Ytterligare en gång- och cykelbro ska byggas över järnvägen vid Blommenstorpet, för att göra det möjligt att komma till Alhagen över det nya järnvägsspåret.

Tidplan

Omläggningen av väg 73 genomfördes under oktober 2018. Arbetet med vägen beräknas vara färdigt under 2020.

Den tillfälliga vägen har reducerad hastighet under byggtiden.

De nya gång- och cykelbroarna tas i bruk under 2020, efter att den nya järnvägen är färdigbyggd.

Flygbild över väg 73 - mars 2019

Pågår just nu

Vid omläggningen av väg 73 pågår gräv- och sprängningsarbeten för den nya järnvägslinjen, från den blivande norra tunnelmynningen mot vägen och Nynäsbanan. Det innebär bland annat spontning och schaktarbeten för grundläggning av den nya vägbron. Under arbetet kommer det att ske sprängningsarbeten, vilket kan medföra kortare avstängningar av väg 73 på cirka 10 minuter per tillfälle.

Grundläggningsarbeten för den nya gång- och cykelbro som ska gå över både järnväg och väg 73 fortskrider. En bropelare står redan på plats.

Järnvägstunneln, som kommer gå längs med väg 73, sprängs söderifrån och är halvvägs in i berget. Sprängningar genomförs flera gånger i veckan, men de påverkar inte vägtrafiken.

På andra sidan av väg 73, den västra, anläggs en banvall för järnvägen mot Nynäsbanan.

I Alhagen pågår schakt- och sprängningsarbeten samt arbeten med uppbyggnaden av järnvägsbanken.

Påverkan på gång- och cykeltrafiken

Den gamla gång- och cykelvägen är omlagd. Nu går och cyklar man genom en tillfällig rörtunnel under den omledda delen av väg 73.

Få SMS innan sprängning

Vill du få information via sms innan sprängning? Mejla då ditt mobilnummer till kristian.martti@stockholmshamnar.se.