Väg 73

Visionsbild över hur väg 73 komemr att se ut när den är klar

Stockholms Hamnar bygger en ny järnväg mellan Nynäsbanan och Stockholm Norvik Hamn. Projektet omfattar, förutom en ny järnvägsförbindelse, en ny vägbro över järnvägen, två nya gång- och cykelbroar, samt arbeten med anslutande vägar. Under byggtiden leds väg 73 tillfälligt om.

Stockholms Hamnar drar en ny järnvägslinje från Stockholm Norvik Hamn fram till Nynäsbanan i höjd med Hammarhagens industriområde. Järnvägen kommer delvis gå i tunnel längs med väg 73, innan den korsar vägen. Den kommer användas för transport av gods till och från hamnen.

En ny bro för väg 73 kommer byggas över järnvägen. Den kommer ha en liknande sträckning som den gamla vägen. Under byggtiden leds därför trafiken på väg 73 om till en tillfällig väg som går väster om den gamla sträckningen, via SRV:s fastighet.

Det byggs även en ny gång- och cykelväg. Den kommer gå via Åkervägen, på en ny bro över väg 73 och det nya järnvägsspåret, för att sedan ansluta till Teknikervägen. Den nya gång- och cykelvägen ersätter den nuvarande som går norr om SRV.

Ytterligare en gång- och cykelbro ska byggas över järnvägen vid Blommenstorpet, för att göra det möjligt att komma till Alhagen över det nya järnvägsspåret.

Tidplan

Omläggningen av väg 73 genomfördes under oktober 2018. Arbetet med vägen beräknas vara färdigt under 2020.

Den tillfälliga vägen har reducerad hastighet under byggtiden.

De nya gång- och cykelbroarna tas i bruk under 2020, efter att den nya järnvägen är färdigbyggd.

Flygbild över väg 73 - mars 2019

Pågår just nu

Vid omläggningen av väg 73 pågår gräv- och mindre sprängningsarbeten för den nya järnvägslinjen, från den norra tunnelmynningen mot vägen och Nynäsbanan. Samtidigt sker gjutningar för den nya vägbron som kommer att gå över järnvägen.

Grundläggningsarbeten för den nya gång- och cykelbro som ska gå över både järnväg och väg 73 pågår. En bropelare står på plats.

Järnvägstunneln, längs med väg 73, är färdigbyggd i väntan på att spår ska läggas under hösten.

Väster om väg 73 byggs en banvall och en mindre bro innan järnvägen ansluter till Nynäsbanan. Växeln till Nynäsbanan är på plats.

I Alhagen färdigställs järnvägsbanken och anläggs nya dammar för våtmarkerna. Vid Blommenstorp längre in kommer en ny gång- och cykelbro byggas över järnvägen, för att göra området kring våtmarkerna lättillgängligt.

Påverkan på gång- och cykeltrafiken

Den gamla gång- och cykelvägen är omlagd. Nu går och cyklar man genom en tillfällig rörtunnel under den omledda delen av väg 73.

Tillfällig omdragning av Hammarhagsvägen

Från början av september och fram till mars 2020 får Hammarhagsvägen vid väg 73 en ny sträckning. Det är för att bygget av järnvägen behöver plats. När bron över järnvägen är färdig och väg 73 återfår sin sträckning får Hammarhagsvägen en ny smidig på- och avfart, men under byggtiden leds trafiken om. Vi hoppas trafikanter har överseende med detta och ber alla respektera fartbegränsningarna.

Karta över hur Hammarhagsvägen tillfälligt leds om