Status i projektet

Bygget av Stockholm Norvik Hamn inleddes 2016 och verksamheten öppnar planenligt under 2020. Hamnen består av två större delar. I maj togs containerterminalen i drift, och under hösten öppnar roro-terminalen.

Ett containerfartyg ligger vid kaj i Stockholm Norvik Hamn

Containerterminal

Den största delen av hamnen är containerterminalen, som öppnade för drift under maj 2020. Den består av 450 meter kaj och en hamnplan på 18 hektar. Två stora containerkranar och åtta grensletruckar arbetar i terminalen.

På den södra delen av hamnplan ligger en stor hög med berg, som är överskott från sprängningarna i projektet. Berghögen kommer fraktas bort inom några år och kaj och hamnplan byggas ut.

Flygbild över roro-kajen i Stockholm  Norvik Hamn

Roro-terminal

Roro-delen av hamnen består av två kajlägen med ramper för att kunna rulla av och på gods samt en hamnplan på tolv hektar.

Kajerna är färdigbyggda och ramperna på plats. Nu återstår de sista markarbetena samt färdigställandet av skalskydd och tekniska installationer. Roro-hamnen kommer planenligt att öppnas för drift under hösten.

Byggnader

Hamnens sex större byggnader är nu klara:

  • Huvudbyggnad för personalen i hamnen
  • Verkstad för containerterminalens stor truckar
  • Byggnad som Tullverket disponerar för kontroller
  • Byggnad för Livsmedelsverket och Jordbruksverket för kontroll av importerade varor
  • Terminalbyggnad i roro-hamnen
  • Hallbyggnad för hantering av gods

Flygbild som visar järnvägstunnel som går under väg

Järnväg

Stockholms Hamnar har låtit bygga ett industrispår från hamnen till Nynäsbanan, där godståg kan åka vidare till övriga landet. Norvikbanan är 4,4 km lång, med dubbla spår på containerhamnplanen plus en bangård med tre spår på 750 meter vardera. Järnvägen togs i drift under april 2020.

Vägar, tunnel och broar

Järnvägen går genom en bergsskärning ut mot väg 73, och passerar Alhagens våtmark genom en nybyggd bergtunnel och under väg 73.

Väg 73 går numera på en nybyggd bro, och ovanför denna finns en ny gång- och cykelbro.

Hammarhagsvägen har fått en ny avfart.

Väster om väg 73 har en mindre bro byggts över Kvarnbäcken för järnvägen innan anslutningen till Nynäsbanan.

Ännu en gång- och cykelbro byggs över järnvägen, från Blommenstorp till Alhagen. Den öppnar under hösten 2020.