Pågående och kommande arbeten

Gul prick i vattnet utanför Stockholm Norvik Hamn

Bygget av Stockholm Norvik Hamn pågår för fullt inför öppningen under 2020. Samtliga entreprenaddelar är igång, från yttersta kajkant fram till Nynäsbanan.

Ändrad gång- och cykelväg

12 december till våren 2020 behöver gående och cyklister från Hacktorp och Hammarhagen som vill korsa väg ta vägen över träbron söder om arbetsområdet, närmare Nynäshamn. Bron har tidigare varit avstängd men öppnas igen. Efter bron går en tillfällig väg ner mot Alhagen vidare på den gamla byggvägen längs med väg 73.

Karta över gångväg

Ny påfart vid Hammarhagsvägen

Av- och påfarten till Hammarhagsvägen vid väg 73 får en ny sträckning måndag 24 februari. Den tillfälliga omdragningen tas bort och istället blir påfarten till Hammarhagsvägen ett hundratal meter söder om den gamla, närmare SRV:s fastighet. Det är en permanent ändring. Den gamla påfarten kommer under en övergångstid att användas för byggtrafik.

Karta över Hammarhagsvägen

Begränsningar för sjötrafiken

Arbetet med Stockholm Norvik Hamn sker även på vattnet. Därför är det inte tillåtet att passera vattnet närmast hamnområdet. På sjökorten är området utmärkt som ”works in progress” med en röd streckad linje. I vattnet runt hamnområdet finns ett antal gula prickar som man inte ska gå innanför.

Båtar som passerar området bör hålla nära Låsudden på Yxlö, och nära eller norr om Högholmen norr om Norvikudden. Avspärrningen finns för allas säkerhet, och vi ber alla sjöfarare respektera avgränsningen.

Sjökort där arbetsområdet är utmärkt

Status i projektet

Stockholm Norvik Hamn blir alltmer en färdig hamn. Arbetet med kajerna börjar bli färdigt. 450 meter containerkaj är klar. Spåren för containerkranarna är lagda och kranarna väntas anlända under mars 2020. På roro-området är gjutningsarbetena så gott som klara och nu pågår efterarbeten som montering av fendrar och pollare. Under vintern 2020 blir det montering av ramper för fordonen.

På hamnplanen pågår asfaltering och läggning av marksten. Totalt läggs 278 000 kvm marksten, och på containerdelen är det arbetet färdigt. De flesta belysningsmaster står på plats och har försett med energisnål LED-belysning. Arbetet med kanalisation, bland annat rör för ledningar, är så gott som färdigt. Totalt läggs 25 000 meter så kallade OPI-rör under marken och flera kilometer dagvattenrör.

Tullvisitationen var den första byggnaden som blev färdig på hamnområdet. Nu pågår färdigställande av hamnens huvudbyggnad och en intilliggande verkstad, för service av bland annat de höga truckar som kommer köra containrar.

De återstående två byggnaderna är en incheckningsbyggnad för roro-verksamheten samt en byggnad som Livsmedelsverket ska disponera för kontroll av importerade varor. Båda är under byggnation och kommer stå klara under våren 2020.

Vägbron till hamnplanen var i september 2018 det första som blev färdigbyggt i hamnen. Under går både järnvägsspår och en bilväg. Enkelspåret blir till två på 350 meter var på hamnplanen för att underlätta lastning och lossning av gods. I bergsskärningen, mellan tunneln och hamnplanen, finns en bangård med två stickspår på 750 meter var, där tåg ska kunna sättas ihop.

I Alhagen är järnvägsbanken färdig och nya dammar för våtmarkerna har anlagts. Vid Blommenstorp längre in byggs en ny gång- och cykelbro över järnvägen, för att göra området kring våtmarkerna lättillgängligt.

Bergtunneln för järnvägen och bron som väg 73 går på är färdiga. Nu finns järnvägsspår så gott som hela sträckan från hamnen till Nynäsbanan, med undantag för den sträcka där omdragningen av väg 73 och Hammarhagsvägen gått. Där pågår arbeten för järnvägen.

Arbetet med den nya gång- och cykelbro som ska gå över både järnväg och väg 73 är mer än halvvägs. Delen som går över väg 73 är färdig, och nu återstår arbetet med landanslutningar och delen över den gamla omdragningen av väg 73. Bron beräknas öppna för gående och cyklister under våren 2020.

Väster om väg 73 har det byggts en banvall och en mindre bro över Kvarnbäcken för järnvägen innan den ansluter till Nynäsbanan.

Se filmen om hur långt projektet kommit i april 2019:

Norvik Logistik- och företagspark

Intill hamnen planerar NCC att bygga en logistik- och företagspark där företag ska kunna etablera sina olika verksamheter i en dynamisk miljö nära hamn, järnväg, väg och storstad. Det är ett omfattande projekt där utvecklingen av området planeras ske successivt under minst 15 år.

Hittills har NCC gjort förberedelser och jordförstärkt marken på tomten som ligger nära väg 73, strax söder om Norviksvägen.

Läs mer om NCCs arbeten på Norvikudden (extern länk)