Pågående och kommande arbeten

Gul prick i vattnet utanför Stockholm Norvik Hamn

Bygget av Stockholm Norvik Hamn pågår för fullt inför öppningen under 2020. Samtliga entreprenaddelar är igång, från yttersta kajkant fram till Nynäsbanan.

Ny gång- och cykelbro över väg 73

Onsdag 27 maj öppnar ordinarie gång- och cykelväg mellan Kalvö och Hammarhagens industriområde. Vägen går från Hammarhagsvägen, längs med Åkervägen upp till vändplanen vid SRV, till höger mellan SRV och Speedy, sedan upp på bron som leder över väg 73. Efter bron följ ny gångväg som ansluter till Teknikervägen. Halva brons bredd kommer vara avstängd medan arbetena färdigställs, vilket beräknas vara klart i september. Därmed stängs även gamla byggvägen längs med väg 73, så det går inte att nå Kalvö den vägen. Träbron och vägen till Alhagen fortsätter vara öppen.

Karta över gång- och cykelbro över väg 73

Ny påfart vid Hammarhagsvägen

Av- och påfarten till Hammarhagsvägen vid väg 73 får en ny sträckning måndag 24 februari. Den tillfälliga omdragningen tas bort och istället blir påfarten till Hammarhagsvägen ett hundratal meter söder om den gamla, närmare SRV:s fastighet. Det är en permanent ändring. Den gamla påfarten kommer under en övergångstid att användas för byggtrafik.

Karta över Hammarhagsvägen

Begränsningar för sjötrafiken

Arbetet med Stockholm Norvik Hamn sker även på vattnet. Därför är det inte tillåtet att passera vattnet närmast hamnområdet. På sjökorten är området utmärkt som ”works in progress” med en röd streckad linje. I vattnet runt hamnområdet finns ett antal gula prickar som man inte ska gå innanför.

Båtar som passerar området bör hålla nära Låsudden på Yxlö, och nära eller norr om Högholmen norr om Norvikudden. Avspärrningen finns för allas säkerhet, och vi ber alla sjöfarare respektera avgränsningen.

Sjökort där arbetsområdet är utmärkt

Status i projektet

Stockholm Norvik Hamn blir alltmer en färdig hamn. Kajerna är redo att ta emot fartyg, med två lägen för roro-fartyg samt 450 meter containerkaj. I mars 2020 anlände två stora containerkranar av super post-panamaxklass, de största kranar som finns i Östersjön. På roro-området pågår efterarbeten och montering av ramper för fordon återstår.

Hamnplanen för containerdelen av hamnen är färdig och där pågår installationsarbeten. I maj är hamnen redo att ta emot det första containerfartyget. I roro-delen av hamnen pågår asfaltering och läggning av marksten. De flesta belysningsmaster står på plats och har försett med energisnål LED-belysning. Arbetet med kanalisation, bland annat rör för ledningar, är så gott som färdigt. Totalt läggs 25 000 meter så kallade OPI-rör under marken och flera kilometer dagvattenrör.

Tullvisitationen, truckverkstaden och huvudbyggnaden i hamnen är färdiga. Nu pågår färdigställande av de återstående två byggnaderna - en incheckningsbyggnad för roro-verksamheten samt en byggnad som Livsmedelsverket ska disponera för kontroll av importerade varor. Båda blir klara under våren 2020. En större hall för hantering av gods i roro-hamnen färdigställs också under våren.

Vägbron till hamnplanen var i september 2018 det första som blev färdigbyggt i hamnen. Under går både järnvägsspår och en bilväg. Enkelspåret blir till två spår på 350 meter var på hamnplanen för att underlätta lastning och lossning av gods. I bergsskärningen, mellan tunneln och hamnplanen, finns en bangård med två stickspår på 750 meter var, där tåg ska kunna sättas ihop.

I Alhagen är järnvägsbanken färdig och nya dammar för våtmarkerna har anlagts. Vid Blommenstorp längre in byggs en ny gång- och cykelbro över järnvägen, för att göra området kring våtmarkerna lättillgängligt.

Bergtunneln för järnvägen och bron som väg 73 går på är färdiga. Nu finns järnvägsspår hela sträckan från hamnen till Nynäsbanan, och under påskhelgen 2020 driftsätts järnvägen.

Arbetet med den nya gång- och cykelbro som ska gå över både järnväg och väg 73 beräknas öppna för gående och cyklister under våren 2020.

Väster om väg 73 har det byggts en banvall och en mindre bro över Kvarnbäcken för järnvägen innan den ansluter till Nynäsbanan.

Norvik Logistik- och företagspark

Intill hamnen planerar NCC att bygga en logistik- och företagspark där företag ska kunna etablera sina olika verksamheter i en dynamisk miljö nära hamn, järnväg, väg och storstad. Det är ett omfattande projekt där utvecklingen av området planeras ske successivt under minst 15 år.

Hittills har NCC gjort förberedelser och jordförstärkt marken på tomten som ligger nära väg 73, strax söder om Norviksvägen.

Läs mer om NCCs arbeten (extern länk)