Pågående och kommande arbeten

Gul prick i vattnet utanför Stockholm Norvik Hamn

Bygget av Stockholm Norvik Hamn pågår för fullt inför öppningen under 2020. Samtliga entreprenaddelar är igång, från yttersta kajkant fram till Nynäsbanan.

Begränsningar för sjötrafiken

Arbetet med Stockholm Norvik Hamn sker även på vattnet. Därför är det inte tillåtet att passera vattnet närmast hamnområdet. På sjökorten är området utmärkt som ”works in progress” med en röd streckad linje. I vattnet runt hamnområdet finns ett antal gula prickar som man inte ska gå innanför.

Båtar som passerar området bör hålla nära Låsudden på Yxlö, och nära eller norr om Högholmen norr om Norvikudden. Avspärrningen finns för allas säkerhet, och vi ber alla sjöfarare respektera avgränsningen.

Sjökort där arbetsområdet är utmärkt

Status i projektet

Vägbron till hamnplanen var i september 2018 det första som blev färdigbyggt i hamnen. Under den ska det gå både järnvägsspår och en bilväg.

Tullvisitationen är den första byggnaden som står färdig på hamnområdet. Nu pågår arbete med hamnens huvudbyggnad och en intilliggande verkstad, för service av bland annat de höga truckar som kommer köra containrar.

Under sommaren kommer arbetet med de återstående två byggnaderna påbörjas. Det är en incheckningsbyggnad för roro-verksamheten, samt en byggnad som Livsmedelsverket ska disponera för kontroll av importerade varor. Totalt kommer det finnas fem byggnader i hamnområdet, teknikbyggnader undantaget.

På kaj arbetas med själva kajlinjen, där båtarna kommer ligga. Där sker bland annat gjutning av påldäck, fenderfundament, kranspår och annat som krävs för verksamheten.

På hamnplanen pågår asfaltering och läggning av marksten. Totalt läggs 40 000 kvm marksten. De flesta belysningsmaster står på plats och har försett med energisnål LED-belysning. Arbetet med kanalisation, bland annat rör för ledningar, pågår parallellt. Totalt läggs 25 000 meter så kallade OPI-rör under marken.

Vid väg 73 pågår arbetet med järnvägen. En tunnel kommer gå längs med vägen, och en bit från dess norra mynning kommer järnvägen korsa väg 73 för att sedan ansluta till Nynäsbanan. Därför byggs en ny vägbro för biltrafiken. Väg 73 är tillfälligt omlagd där järnvägen ska passera. Läs mer om omläggningen av väg 73

Se filmen om hur långt projektet kommit i april 2019:

Sprängningsarbeten

I augusti 2016 påbörjades arbetet med att spränga bort berg på den blivande hamnplanen. Det sprängs också för järnvägen till hamnen. Sprängningsarbetena beräknas vara klara till sommaren 2019. Det mesta av det berg som sprängs bort återanvänds i projektet.

Vill du få information via sms innan sprängning? Mejla då ditt mobilnummer till kristian.martti@stockholmshamnar.se.

Norvik Logistik- och Företagspark

Intill hamnen kommer NCC att bygga en logistik- och företagspark där företag ska kunna etablera sina olika verksamheter i en dynamisk miljö nära hamn, järnväg, väg och storstad. Det är ett omfattande projekt där utvecklingen av området planeras ske successivt under minst 15 år.

Hittills har NCC gjort förberedelser och jordförstärkt marken på tomten som ligger nära väg 73, strax söder om Norviksvägen.

Läs mer om NCCs arbeten på Norvikudden (extern länk)