Pågående och kommande arbeten

Gul prick i vattnet utanför Stockholm Norvik Hamn

Bygget av Stockholm Norvik Hamn pågår för fullt inför öppningen under 2020. Samtliga entreprenaddelar är igång, från yttersta kajkant fram till Nynäsbanan.

Tillfällig omdragning av Hammarhagsvägen

Från början av september och fram till mars 2020 får Hammarhagsvägen vid väg 73 en ny sträckning. Det är för att bygget av järnvägen behöver plats. När bron över järnvägen är färdig och väg 73 återfår sin sträckning får Hammarhagsvägen en ny smidig på- och avfart, men under byggtiden leds trafiken om. Vi hoppas trafikanter har överseende med detta och ber alla respektera fartbegränsningarna.

Karta över hur Hammarhagsvägen tillfälligt leds om

Begränsningar för sjötrafiken

Arbetet med Stockholm Norvik Hamn sker även på vattnet. Därför är det inte tillåtet att passera vattnet närmast hamnområdet. På sjökorten är området utmärkt som ”works in progress” med en röd streckad linje. I vattnet runt hamnområdet finns ett antal gula prickar som man inte ska gå innanför.

Båtar som passerar området bör hålla nära Låsudden på Yxlö, och nära eller norr om Högholmen norr om Norvikudden. Avspärrningen finns för allas säkerhet, och vi ber alla sjöfarare respektera avgränsningen.

Sjökort där arbetsområdet är utmärkt

Status i projektet

Stockholm Norvik Hamn ser alltmer ut som en färdig hamn. Arbetet med kajerna börjar bli färdigt. 450 meter containerkaj är klar och nu pågår efterarbeten som montering av fendrar och pollare. Spåren för containerkranarna är lagda och kranarna väntas anlända under februari. På roro-området är en av två kajer färdiggjuten och på den sista kajen arbetas med själva kajlinjen. Där sker bland annat gjutning av däck, ramp, fenderfundament och annat som krävs för att ta emot fartygen.

På hamnplanen pågår asfaltering och läggning av marksten. Totalt läggs 278 000 kvm marksten, och på containerdelen är det arbetet snart färdigt. De flesta belysningsmaster står på plats och har försett med energisnål LED-belysning. Arbetet med kanalisation, bland annat rör för ledningar, är så gott som färdigt. Totalt läggs 25 000 meter så kallade OPI-rör under marken och flera kilometer dagvattenrör.

Tullvisitationen är den första byggnaden som står färdig på hamnområdet. Nu pågår färdigställande av hamnens huvudbyggnad och en intilliggande verkstad, för service av bland annat de höga truckar som kommer köra containrar.

Under sommaren påbörjades arbetet med de återstående två byggnaderna. Det är en incheckningsbyggnad för roro-verksamheten, samt en byggnad som Livsmedelsverket ska disponera för kontroll av importerade varor. Totalt kommer det finnas fem större byggnader i hamnområdet, teknikbyggnader undantaget.

Vägbron till hamnplanen var i september 2018 det första som blev färdigbyggt i hamnen. Under den ska det gå både järnvägsspår och en bilväg. Spåren till järnvägen och omkringliggande BEST-arbeten är klara i hamnområdet och rullar på mot järnvägstunneln.

Vid Alhagen och väg 73 pågår arbetet med järnvägen. Järnvägstunneln längs med vägen är färdigsprängd, och en bit från dess norra mynning kommer järnvägen korsa väg 73 för att sedan ansluta till Nynäsbanan. Därför byggs en ny vägbro för biltrafiken. Väg 73 är tillfälligt omlagd där järnvägen ska passera.

Läs mer om omläggningen av väg 73

Se filmen om hur långt projektet kommit i april 2019:

Norvik Logistik- och företagspark

Intill hamnen planerar NCC att bygga en logistik- och företagspark där företag ska kunna etablera sina olika verksamheter i en dynamisk miljö nära hamn, järnväg, väg och storstad. Det är ett omfattande projekt där utvecklingen av området planeras ske successivt under minst 15 år.

Hittills har NCC gjort förberedelser och jordförstärkt marken på tomten som ligger nära väg 73, strax söder om Norviksvägen.

Läs mer om NCCs arbeten på Norvikudden (extern länk)