EU-projekt & samarbeten

Hamnstyrman pratar i walkie talkie en dimmig morgon.

Miljöpåverkan är ett gränsöverskridande arbete och för att åstadkomma förändring och utveckling krävs samarbeten med andra aktörer och erfarenhetsutbyte. Stockholms Hamnar deltar i de här projekten och nätverken.

The Northern ScanMed Ports – Sustainable Maritime Links

Stockholms Hamnar tillsammans med Åbo Hamn, HaminaKotka, Nådendals Hamn och Viking Line bedriver ett EU-finansierat projekt som syftar till att utveckla miljötjänster i hamnarna och minska miljöpåverkan från trafiken på den så kallade Scandinavian-Mediterranean corridor mellan Sverige och Finland.

Stockholms Hamnars del i projektet är förberedelser för elanslutning i Värtahamnen och Kapellskär samt projektering för svart- och gråvattenmottagning i Nynäshamn. Projektet är ett Motorways of the Seas-projekt inom ramen för Connecting Europe Facility och löpte mellan 2014 och 2016. Läs mer här (pdf)

LNG in Baltic Sea Ports

LNG in Baltic Sea Ports var ett EU-finansierat projekt som syftade till att utreda förutsättningarna för att bygga en fungerande infrastruktur för att kunna bunkra fartyg med flytande naturgas, så kallad LNG. Bakgrunden var de skärpta krav på lägre svavelhalt i fartygsbränsle som man beslutat om i internationella sjöfartsorganisationen IMO. LNG är ett alternativ till tjockolja som numera inte är tillåten i Östersjön.

Stockholms Hamnar var en av sju Östersjöhamnar som ingick i projektet, som löpte mellan 2012 och 2014.

Läs mer om projektet (extern länk)

Clean Baltic Sea Shipping

Clean Baltic Sea Shipping var ett av EU prioriterat och strategiskt projekt för miljöarbetet i Östersjön som avslutades 2013. Stockholms Hamnar ansvarade bland annat för ett delprojekt som syftade till att utreda möjligheten att differentiera hamnavgifter utifrån olika index.

Läs slutrapport för delprojekt (extern länk) 

Läs mer om projektet (extern länk)

PENTA - ett EU-projekt om utveckling av färjetrafiken i Östersjön

PENTA var ett EU-projekt som avslutades i augusti 2013. Det syftade till att utforska alternativ och utveckla metoder så att berörda hamnar i Östersjön kan möta kommande utmaningar samt öka konkurrenskraften. I projektet analyserades bland annat hur affärsklimat förändras, hur miljöpåverkan kan reduceras, hur säkerheten för gods och passagerare kan stärkas samt hur samarbetet mellan hamnarna kan förbättras.

FORMAS - Hållbar snöhantering i urbana miljöer - skattning och hantering av skadlig miljöpåverkan

Forskningsrådet Formas har beviljat cirka 7,2 miljoner kronor för finansiering av projektet ”Hållbar snöhantering i urbana miljöer - skattning och hantering av skadlig miljöpåverkan”. Projektet innehåller fyra delprojekt:

  • Ta fram underlag och öka förståelsen för föroreningskoncentrationer i snö på hamnområdet samt hur föroreningsgraden vid snödumpning skiljer sig från dagvattenutsläpp i Stockholms Hamnar.
  • Fokusera på hur själva snön hanteras och omhändertas samt hur flödet av förorenande ämnen på området ser ut kopplade till snö.
  • Undersökning av hur hanteringen av snö på området kan påverka vilken föroreningsgrad som erhålls i snö och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska föroreningsgraden.
  • Med underlag från de tidigare undersökningsdelarna ska föroreningstillförsel till den akvatiska miljön från snödumpning i Stockholms Hamnar utredas samt vilka åtgärder som kan påverka (minska) denna tillförsel.

Initiativtagare till projektet är Stockholms Hamnar som har Niras till sin hjälp. Projektet leds av Luleå Tekniska Universitet och samfinansieras av Stockholms Hamnar och NCC. Miljöförvaltningen i Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholm samt Örnsköldsviks kommun är med i referensgruppen.

European Sea Ports Organisation, ESPO

European Sea Ports Organisation företräder samtliga hamnar i EU:s medlemsländer. ESPO säkerställer att hamnarna har en tydlig röst i Europa.

Läs mer på ESPOS:s webbplats (extern länk)

Sveriges Hamnar

Branschorganisationen Sveriges Hamnar företräder samtliga hamnar i landet.

Läs mer på Sveriges Hamnars webbplats (extern länk)

Baltic Ports Organization, BPO

BPO företräder Östersjöns hamnar. BPO spelar en viktig roll när det exempelvis gäller att nå en gemensam samsyn på nya regelverk som uteslutande berör Östersjöområdet.

Läs mer på BPO:s webbplats (extern länk) 

Överenskommelser med andra hamnar

Ett viktigt verktyg för att kunna uppnå högt ställda miljökrav är att arbeta tillsammans med hamnar som har reguljär trafik till Stockholm. Stockholms Hamnar har skrivit under överenskommelser med Helsingfors Hamn, Åbo Hamn och Tallinns Hamn om gemensamma satsningar på bland annat svart- och gråvattenhantering samt elanslutningar.

International Association of Ports and Harbours, IAPH

IAPH arbetar med att stödja utvecklingen av den internationella hamn- och sjöfartsnäringen, säkerställa näringens intressen i internationella organisationer samt samla in och analysera utvecklingen av internationell handel,  transporter och hamnar.

Läs mer på IAPH:s webbplats (extern länk)

International Association of Cities and Ports, IACP/AIVP

IACP/AIVP är ett internationellt nätverk med offentliga och privata aktörer som är inblandade i en hållbar utveckling av hamnstäder.

Läs mer på IACP/AIVP:s webbplats (extern länk)

International Harbour Masters Association, IHMA

IHMA har som syfte att främja säker och effektiv sjöfart i hamnar m.m. och medlemmar i organisationen är främst hamnkaptener runt om i världen.

Läs mer på IHMA:s webbplats (extern länk)

International Navigation Association, PIANC

PIANC arbetar med att stödja sjöfart genom främjande av planering, design, konstruktion, förbättring, underhåll och verksamhet m.m. av sjövägar, hamnar och kustområden.

Läs mer på PIANC:s webbplats (extern länk)

Cruise Europe

Cruise Europe är ett nätverk för främjande av kryssningstrafik i Europa.

Läs mer på Cruise Europes webbplats (extern länk)

Cruise Baltic

Cruise Baltic är ett samarbete mellan kryssningsdestinationer i länderna i Östersjöregionen med syfte att skapa en kryssningsalternativ med fullt integrerad verksamhet mellan hamnar och städer.

Läs mer på Cruise Baltics webbplats (extern länk)