Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Snart elansluter alla färjor mellan Stockholm, Helsingfors och Tallinn

Flygbild över skärgården med flera färjor på väg in och ut

Stora mängder gods och passagerare transporteras dagligen mellan hamnarna i Stockholm, Helsingfors och Tallinn. De tre Östersjöhamnarna har i ett samarbete investerat i landelanslutningar som väsentligt minskar utsläppen till luft från färjor som ligger vid kaj.

De tre Östersjöhamnarna i Stockholm, Helsingfors och Tallinn har i ett samarbete om standarder och lösningar investerat i landelanslutningar i respektive hamn. Nu är den sista pusselbiten lagd som gör det möjligt att elansluta de färjor som trafikerar Helsingfors - Tallinn. Samtliga färjor på övriga linjer mellan hamnarna, Stockholm – Helsingfors och Stockholm – Tallinn, elansluter redan vid kaj.

– Fartygstrafiken mellan våra grannländer fungerar som en bro. Passagerartrafiken och varuförsörjningen är viktig och varje år transporteras 380 000 lastbilar eller trailrar på färjor mellan hamnarna i Stockholm, Helsingfors och Tallinn. Elanslutningen i Värtahamnen är del av en viktig gemensam miljösatsning tillsammans med andra Östersjöhamnar för att uppnå våra miljömål, säger Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd Stockholms stad.

Investeringarna i elanslutningar är en viktig del i att nå de tuffa hållbarhetsmål som hamnarna och städerna beslutat om. Det bidrar avsevärt till att minska färjornas utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar när fartygen ligger vid kaj. Minskningen av växthusgaser till följd av att alla färjor som går mellan de tre hamnarna elansluter vid kaj beräknas till mer än 18 000 ton koldioxid per år.

– Ett av de viktigaste strategiska målen för Helsingfors Hamn är att vara en föregångare i hållbar utveckling. Utsläppsminskningar kräver konkreta åtgärder. De här landströmsinvesteringarna är ett bevis på den målsättningen, säger Ville Haapasaari, vd Helsingfors Hamn AB.

– För att kunna bromsa accelerationen av klimatförändringarna är det betydelsefullt vad varje företag bidrar med. Som viktiga transport- och logistiknav runt Östersjön har de största hamnarna ett tydligt ansvar att se till att luften blir renare både i hamnarna och i den kringliggande stadsmiljön. Med tanke på förbättrad luftkvalitet och minskad ljudnivå är landelanslutningar fantastiska inte bara för alla medborgare och besökare i Tallinn, utan också för rederierna, som kan bidra positivt till utvecklingen av stadsmiljön, säger Valdo Kalm, vd Tallinns Hamn.

Färjorna fungerar som en bro mellan grannländerna och är av stor vikt för varuförsörjning och passagerartransporter. Under normala förhållanden (icke pandemitider) går totalt 200 lastade färjor per vecka mellan de tre hamnarna. Varje år transporteras runt 4 500 000 ton gods på 380 000 lastbilar/trailrar och 12 miljoner passagerare på färjorna mellan huvudstäderna.

Sedan länge lämnar samtliga färjor sitt svart- och gråvatten och sorterar sitt avfall i respektive hamn. Alla hamnar arbetar aktivt med miljömål och förbättringar på olika plan.

Mer om de specifika miljömålen och satsningarna

Stockholms Hamnar

www.stockholmshamnar.se/miljo
www.stockholmshamnar.se/elanslutning

Helsingfors Hamn

https://www.portofhelsinki.fi/en/responsibility/environmental-responsibility

Tallinns Hamn

www.ts.ee/en/environment
www.ts.ee/en/social-responsibility

Pressbild

Till pressbild på Flickr (extern länk)

Kontakta oss gärna

Ingrid Hansson, pressansvarig Stockholms Hamnar
070-770 27 47, ingrid.hansson@stockholmshamnar.se