Snabb tillväxt i Nynäshamns hamn

Flygbild över Nynäshamns hamn

Stockholms Hamnar har under senare år sett en ökning av både gods och passagerare i Nynäshamns hamn. Det är positivt att volymerna ökar, men det har också inneburit större volymer än de som framgår av villkor.

Redan i miljörapporten för 2017 framgår högre godsmängder än de i villkor angivna, vilket resulterade i att Stockholms Hamnar startade en process med syfte att ändra villkoren. Denna process pågår och samråd har genomförts med tillsynsmyndighet, Nynäshamns kommun och länsstyrelsen. För 2018 är det tydligt att volymerna har ökat ännu mer.

– Det är olyckligt att vi överskridit mängderna för gods- och passagerarvolymer i Nynäshamns hamn under 2018. Frågan är komplex. Vi har förutsett tillväxt, men på senare tid har tillväxten gått snabbare än vad som kunnat förutspås. Tillståndsprocesser tar lång tid, men en ändring av tillstånden påbörjades under 2017. Vi ser även den blivande godshamnen, Stockholm Norvik Hamn, i Nynäshamn som en viktig del av den långsiktiga lösningen. Den uppkomna situationen måste lösas, men utvecklingen är i grunden positiv. Både på EU- och regeringsnivå vill man se en förflyttning av transporter från land till sjö av miljö- och klimatskäl, vilket nu faktiskt händer, säger Thomas Andersson, vd Stockholms Hamn.

Under 2018 har volymerna i Nynäshamns hamn ökat, framför allt trafiken till och från Polen. Denna ökning beror både på den polska marknadens utveckling och den chaufförsbrist som råder. Detta medför att man istället för att köra gods på väg tar trailrar sjövägen, helt i enlighet med både EU:s och regeringens ambitioner att flytta gods från land till sjö.

Stockholms Hamnar har under lång tid drivit frågan om att bygga en ny godshamn, Stockholm Norvik Hamn, för att bättre kunna tillgodose Stockholmsregionens växande behov av effektiva och hållbara godstransporter. På grund av långa tillståndsprocesser har färdigställandet av denna hamn försenats, men den nya godshamnen kommer att invigas under nästa år och förväntas avlasta Nynäshamns hamn.

Stockholms Hamnar är medvetna om att godsvolymerna och antalet passagerare växer snabbare än förväntat, och arbetar sedan 2017 med att hitta hållbara lösningar på både kort och lång sikt.