Mycket talar för sjöfarten

Flygbild över Djurgården, Strandvägen, Skeppsholmen...

2018 var ett mycket bra år i Stockholms Hamnar. Återigen slogs rekord i antal kryssningspassagerare och godsvolymerna var fortsatt höga. Det här och mycket mer finns att läsa i års- och hållbarhetsredovisningen.

Drygt en miljon internationella kryssningspassagerare gästade Stockholms Hamnar under säsongen, vilket är nytt rekord. Antalet färjepassagerare ökade något mot föregående år och uppgick till över elva miljoner. Stockholms Hamnar fortsätter alltså att vara Sveriges i särklass största passagerarhamn, med över tolv miljoner passagerare. Dessutom reste drygt fyra miljoner passagerare med skärgårdstrafiken.

Närmare tio miljoner ton gods passerade Stockholms Hamnars hamnar. Med bygget av Stockholm Norvik Hamn, som nu är mer än halvtid, säkrar Stockholms Hamnar att godset kan komma till den växande Stockholmsregionen på ett effektivt och hållbart sätt även i framtiden.

Även Stockholms Hamnars fastighetsverksamhet visar fina siffror. Fastighetsverksamheten står för 28 procent av Stockholms Hamnars totala omsättning, vilken 2018 var 866 Mkr.

Stockholms Hamnars samtryckta års- och hållbarhetsredovisning för 2018 är granskad och godkänd av bolagets revisorer. Hållbarhetsredovisningen är upprättad i enlighet med ramverket GRI Standards. De frågor som Stockholms Hamnar och bolagets intressenter tycker är de viktigaste, och som Stockholms Hamnar valt att rapportera, är långsiktig lönsamhet, effektiv och förnybar energianvändning samt fartygens utsläpp till luft.

Ladda ner års- och hållbarhetsredovisningen här