Så arbetar Stockholms Hamnar med transporterna till och från Stockholm Norvik

Flygbild över järnvägssträckningen i byggandet av Stockholm Norvik

Hur kommer godset till och från Stockholm Norvik Hamn på ett säkert, hållbart och effektivt sätt? Nu har Stockholms Hamnar bemött de synpunkter som lämnats in till Mark- och miljööverdomstolen.

I miljötillståndet för Stockholm Norvik Hamn fick Stockholms Hamnar ett villkor från Mark- och miljööverdomstolen att utreda transporterna till och från Norvik och vilka skyddsåtgärder som kan vidtas för att minska olägenheterna från transporterna till exempel genom val av transportslag och transportlösningar. Detta för att domstolen ska kunna bedöma om och i så fall vilka villkor Stockholms Hamnar ska få kopplat till transporterna till och från hamnen.

Utredningen, som lämnades in i oktober, har nu varit ute på remiss och många har lämnat sina synpunkter till domstolen. Nu har Stockholms Hamnar bemött dessa synpunkter.

Av bemötandet framgår att Stockholms Hamnar inte ser att det är en framkomlig väg att genom villkor för hamndriften föreskriva åtgärder för att styra trafiken till och från hamnen eller genomföra andra åtgärder på det statliga vägnätet. Villkor måste man ha rådighet att kunna påverka och uppfylla och Stockholms Hamnar anser sig inte ha den rådigheten över transporterna till och från hamnen.

Trafikvolymerna som anges i utredningen är beräknade volymer och ska ses som en utveckling över tid. En del av dessa volymer är omflyttning från den befintliga hamnen i Nynäshamn och från Frihamnen i Stockholm. Den tillväxt som kommer att ske, sker med största sannolikhet successivt efter marknadens behov och i takt med att Stockholmsregionen växer med behov av ökad varuförsörjning som följd.

Utvecklingen går snabbt både vad gäller teknikutveckling av fordon och smarta digital lösningar även i trafiksystemen. Mycket kan därför hända inom detta område innan Stockholms Norvik Hamn når maxvolymerna i en fullt utbyggd hamn, och det vore olyckligt att låsa sig kring åtgärder som gäller dagens teknik och möjligheter.

Även om Stockholms Hamnar inte ser det som en framkomlig väg att lösa trafikfrågorna genom villkorsskrivning är det en självklarhet att Stockholms Hamnar arbetar för effektiva, säkra och hållbara transportlösningar. Ett exempel är investeringen i järnvägen som Stockholms Hamnar frivilligt genomfört inom ramarna för projektet. Ett annat exempel är att driva frågan om betydelsen av Tvärförbindelse Södertörn gentemot Trafikverket och andra beslutsfattare.

Att trafiken till och från hamnen fungerar tillfredsställande är en viktig fråga för Stockholms Hamnar både som ett kommunalt ansvarstagande bolag och rent marknadsmässigt. Detta diskuterar bolaget redan nu, och kommer fortsätta göra, med bland annat kunder, Trafikverket och kommunerna på Södertörn.

Stockholms Hamnars bemötande av inkomna skrivelser avseende prövotidsutredningen (pdf)

Prövotidsutredning Stockholm Norvik Hamn (pdf)

Läs mer om Stockholm Norvik Hamn