Fokus på transporterna till och från Stockholm Norvik

Flygbild över järnvägssträckningen i byggandet av Stockholm Norvik

Med Stockholm Norvik kan gods nå Stockholm/Mälardalen via vattenvägarna, istället för att transporteras långa sträckor på väg- och järnväg genom Sverige. Men hur kommer godset ett säkert, hållbart och effektivt sätt till och från hamnen? Denna fråga är i fokus i Stockholms Hamnars remissyttrande över Trafikverkets nationella plan samt i en utredning som lämnats in till mark- och miljödomstolen.

Byggnationen av Stockholm Norvik Hamn är i full gång och den nya hamnen beräknas kunna öppna för trafik redan om 2,5 år, 2020. Sedan byggstarten 2016 har fokus legat på förberedande markarbeten, men under hösten 2017 påbörjas bland annat kajarbeten och arbetet med byggnader på hamnområdet.

Stockholm Norvik, som har ett naturligt djup på 16,5 meter, kommer att kunna ta emot alla fartyg som kommer in i Östersjön och skapar på så sätt förutsättningar att ta godset sjövägen närmare Stockholm/Mälardalsregionen. Då kan den högt belastade väg- och järnvägsinfrastrukturen avlastas och de långväga lastbilstransporterna minska – vilket får positiva effekter eftersom sjöfarten har mindre miljöutsläpp per enhet gods än vägtransporter.

Det gods som kommer till Stockholmsregionen sjövägen och lastas av i Stockholm Norvik Hamn behöver en kort sluttransport på väg eller järnväg för att nå sin slutdestination. Stockholms Hamnar bygger och finansierar själv en järnvägsanslutning mellan den nya hamnen och Nynäsbanan för att godset ska kunna transporteras på järnväg. En uppskattning som gjorts är att en fjärdedel av godset kan komma att transporteras på järnväg.

En utredning som utförts av M4Traffic på uppdrag av Stockholms Hamnar (se nedan för mer information om prövotidsutredningen) visar att vid öppningsåret kan 160 000 lastbilar per år (438 lastbilar per dygn) trafikera det regionala vägnätet till och från Stockholm Norvik. Men den största delen av dessa transporter är en omflyttning av redan befintlig trafik i Stockholmsregionen - från Frihamnen i Stockholm samt Nynäshamns hamn till Stockholm Norvik.

När Stockholm Norvik öppnar handlar det alltså inte om några större volymökningar av transporterna i regionen, utan snarare en förändring av godsflödena som nu kommer använda infrastrukturen söder om Stockholm i större utsträckning än tidigare. På längre sikt, och i takt med att Stockholmsregionen växer och mer gods kommer in sjövägen till Stockholm Norvik, kommer dock volymerna att öka och så även de lokala och regionala transporterna. Fullt utbyggd kan upp till 350 000 lastbilar om året (960 lastbilar per dygn) trafikera vägnätet.

Remissyttrande lyfter fram Tvärförbindelse Södertörn

Väg 225 är den kortaste vägen mellan Nynäshamn/Norvik och Södertälje. Vägen är en viktig länk på Södertörn och binder samman väg 73 med E4/E20. Idag går en stor del av godset till och från Nynäshamns hamn via denna väg. Vägen är bristfällig och lämpar sig inte för tung trafik, vare sig det gäller framkomlighet eller ur säkerhetssynpunkt för oskyddade trafikanter. Enligt Trafikverket är inte heller befintliga väg 259 lämpad för den stora mängd tung trafik som idag trafikerar vägen. Dessutom är den en av det mest olycksdrabbade vägarna i länet. Därför behöver transportsystemet söder om Stockholm uppgraderas för att hantera transporterna till och från Stockholm Norvik – för att säkra en effektiv, hållbar och säker transportkedja med den nya hamnen som nav.

Stockholms Hamnar har i ett yttrande över Trafikverkets förslag på nationell plan för transportsystemet 2018-2029, som behandlades i Stockholms Hamnars styrelse 17 oktober 2017, lyft fram betydelsen av Tvärförbindelse Södertörn för transporterna till och från Stockholm Norvik. Enligt Trafikverkets förslag kommer den nya förbindelsen stå klar först efter 2029, det vill säga åtminstone tio år efter att Stockholm Norvik öppnar för trafik. Tvärförbindelsen uppges bli dubbelt så dyr som tidigare beräkningar och i dagsläget saknas full finansiering av projektet. Dessutom föreslår Trafikverket att en vägavgift för att finansiera projektet ska utredas.

Prövotidsutredning om transporter till och från Stockholm Norvik inlämnad till domstolen

Transporterna till och från Stockholm Norvik är också i fokus i den prövotidsutredning som Stockholms Hamnar i dagarna lämnar in till mark- och miljödomstolen. I februari 2007 ansökte Stockholms Hamnar om tillstånd enligt miljöbalken att bygga och bedriva hamnverksamhet vid Norvikudden. Efter olika överklaganden beviljades tillståndet med förordnandet från mark- och miljööverdomstolen att utreda transporterna till och från Norvik, vilka skyddsåtgärder som kan vidtas för att minska olägenheterna från transporterna till exempel genom val av transportslag och transportlösningar.

I utredningen, som utförts av M4Traffic på uppdrag av Stockholms Hamnar, har uppskattade prognoser gjorts för transporterna till och från hamnen samt en analys av vilka olägenheter som kan tänkas uppstå. Detta arbete har gjorts med utgångspunkt i tidigare utredningar och material från tillståndsprocessen samt i samråd med Stockholms Hamnar, berörda kommuner och myndigheter. En genomgång av olägenheterna har gjorts avseende möjliga åtgärder och vem som har rådighet över åtgärderna, Stockholms Hamnar eller andra aktörer. Slutsatsen är att många av de åtgärder som krävs för att minska olägenheterna från transporterna måste göras på det statliga vägnätet, vilket Trafikverket ansvarar för.

Den fortsatta hanteringen i domstolen kommer innehålla möjlighet för sakägare och myndigheter att yttra sig över prövotidsutredningen.

Prövotidsutredning Stockholm Norvik Hamn (pdf)

Remissyttrande över nationella planen (pdf)

Läs mer om Stockholm Norvik Hamn