EU-stöd till finskt-svenskt EU-projekt

Viking Lines LNG-fartyg Viking Grace lägger ut från Stadsgården

Stockholms Hamnar har tillsammans med Åbo Hamn, Mariehamns Hamn och Viking Line beviljats EU-stöd om maximalt 12,7 miljoner euro från programmet Connecting Europe Facility, CEF, för det gemensamma EU-projektet NextGen Link.

Projektet handlar om att uppgradera sjöfartsförbindelsen mellan Åbo-Mariehamn-Stockholm med ett nytt LNG-fartyg samt förbättringar i infrastrukturen i hamnarna.

Viking Line har beställt ett nytt fartyg vilket innebär ökade krav på godshantering och effektivitet i hamnarna. Investeringarna i hamninfrastrukturen syftar till att möta det här behovet. För Stockholms Hamnars del handlar det om att installera ett ITS-system (intelligent transportsystem) för effektiv terminalverksamhet och trafikvägledning samt skapa ny yta för uppställning på Stadsgårdens hamnområde.

Förbindelsen Åbo-Stockholm ligger på den så kallade Scandinavian-Mediterranean Core Network Corridor, som är en korridor av transportinfrastruktur som EU pekat ut som särskilt prioriterad inom ramen för det transeuropeiska transportnätverket, TEN-T.

Projektet NextGen Link ligger i linje med EU:s prioriteringar i TEN-T eftersom det bidrar till ökad användning av mer hållbara fartygsbränslen och därmed minskade utsläpp, samt förbättrar och effektiviserar logistiken i länken mellan Åbo och Stockholm.

EU-projektet, som leds av Åbo Hamn, löper mellan 2017 och 2020.

Läs mer om NextGen Link (pdf)