Slutrapport om erosion i Furusundsleden

En fristående konsult har under perioden 2013-2015, på uppdrag av Sjöfartsverket, Trafikverket och Stockholms Hamnar, kartlagt fartygens påverkan på Furusundsleden. Nu är slutrapporten här.

Furusundsleden är en viktig farled in till Stockholm och är av avgörande betydelse för den trafik som bedrivs här. Trafiken skyddas av riksintresse och är av väsentlig betydelse för näringsliv och turism.

I slutrapporten framgår att undersökningsperioden är något kort för att dra alltför vittgående slutsatser. Det konstateras att erosionen har avstannat på vissa områden medan den fortsatt på andra och att farten och fartygets egenskaper har betydelse för omfattningen av erosion.

I rapporten föreslås att ett antal åtgärder i kombination kan vara en möjlig lösning – reglering av hastigheten, erosionsskydd och kontrollprogram i samverkan.

Lösningar på lite längre sikt kan vara att modifiera hastigheten på andra sträckor i farleden för att få samma snitthastighet, och att titta vidare på en alternativ led in till Stockholm.

Med bland annat rapporten som underlag kommer nu Trafikverket, Sjöfartsverket och Stockholms Hamnar att arbeta vidare för att, utifrån respektive organisations roll och uppdrag, se till att sjötrafiken har bra och ändamålsenliga farleder in till Stockholm och att risken för erosion minimeras.

Rapporten skickas nu till Länsstyrelsen som underlag för ett beslut om eventuella åtgärder.