Överenskommelse om el-anslutning undertecknad av fyra Östersjöhamnar

Representanter från Åbos, Tallinns, Helsingfors samt Stockholms Hamnar undertecknar överenskommelsen

Den 9 september 2016 signerade Stockholms Hamnar, Tallinns Hamn, Helsingfors Hamn och Åbo Hamn en överenskommelse i vilken de formulerat ett gemensamt förhållningssätt till el-anslutning av fartyg. Det övergripande målet är att bidra till att minska de negativa effekterna på miljön.

Redan för perioden 2009-2014 undertecknade Tallinns Hamn, Helsingfors Hamn, Stockholms Hamnar och Åbo Hamn ett samarbetsavtal angående fortsatt utveckling och gemensamma insatser för en bättre miljö. Ett av initiativen som hamnarna kom överens om var att arbeta tillsammans med el-anslutning av fartyg.

Passagerarfärjornas kajer i Stockholm, Helsingfors, Tallinn och Åbo är samtliga belägna nära respektive stadskärna. Det är områden som betraktas som mycket attraktiva för fastighetsprojekt och bostadsbyggandet kommer allt närmare hamnarna. Kombinationen av buller, vibrationer och andra fartygsutsläpp (CO2, NOx, PM) kan innebära negativa effekter på både befintliga och framtida bostads- och arbetsområden. De fyra hamnarna anser att ett alternativ för att minska eller kanske helt undanröja negativa effekter är att ansluta färjorna till det landbaserade elnätet under tiden som de ligger vid kaj.

Med överenskommelsen vill Stockholms Hamnar, Tallinns Hamn, Helsingfors Hamn, och Åbo Hamn arbeta gemensamt för en ny landbaserad el-anslutning utifrån tre aspekter:

  1. Hamnarna kommer att bygga nya anslutningar med en spänningskapacitet på 11 kV och en frekvens på 50 Hz.
  2. Parterna kommer tillsammans att uppmuntra andra hamnar och rederier att följa initiativet och rekommendationerna för den standardiserade el-anslutning.
  3. Parterna kommer att fortsätta arbetet med att minimera de negativa effekterna på miljön från hamnarnas och rederiernas verksamhet i Östersjöområdet.

EU har insett vidden av dessa potentiella miljöproblem och har därför implementerat Direktivet om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen (DAFI, september 2015). Direktivet anger att landanslutningar under vissa omständigheter är obligatoriska i TEN-T-hamnar senast 2025. Den världsomspännande standarden för landbaserad kraftförsörjning beskrivs i IEC/ISO/IEEE 80005-1 till 3.

Hamnarna undertecknade avtalet i Helsingfors under den pågående konferensen arrangerad av Baltic Ports Organisation (BPO). I år firar dessutom BPO 25 år som organisation.