Stockholms Hamnar samarbetar med finska hamnar om miljötjänster

Representanter från de deltagande hamnarna

Tre finska TEN-T corehamnar – Åbo, Nådendal och HaminaKotka – samarbetar med Stockholms Hamnar och Viking Line, och tillsammans satsar de 8,1 miljoner euro på åtgärder för att minska miljöpåverkan från sjöfarten i Östersjön.

Sent i oktober möttes de fyra hamnarna tillsammans med rederiet Viking Line i Åbo för att sjösätta ett EU-finansierat samarbetsprojekt med syfte att förbättra sjötransporterna mellan Sverige och Finland.

Under samarbetsprojektet ska man planera och bygga anläggningar för mottagning av avfallsvatten samt elanslutning i hamn för ro-ro- och ro-pax-fartyg. Det ska även planeras för mottagning av skrubberavfall och bunkring av LNG.

Viking Line, som bedriver färjeverksamhet mellan Åbo och Stockholm, vill utveckla en säker, effektiv och miljöanpassad ro-ro-verksamhet för passagerarfärjor mellan Finland och Sverige.

Hela sjöfartsbranschen är nu i ett skede där omställning sker till att bli alltmer hållbar i enlighet med den striktare miljölagstiftning som har antagits. Östersjön pekades ut som ett särskilt känsligt område i bilaga IV till MARPOL-konventionen som stipulerar striktare regler för utsläpp av avfallsvatten från och med 2016 för nya passagerarfartyg och från 2018 för befintliga passagerarfartyg.

– Genom att investera i miljötjänster skapar hamnarna möjligheter för våra kunder att bedriva miljöverksamhet som når längre än kraven i befintlig miljölagstiftning. Detta är viktiga åtgärder för att skapa hållbara sjötransporter mellan Finland och Sverige, säger Christian Ramberg, VD vid Åbo Hamn.

Projektet ska pågå fram till slutet av december 2016 och har beviljats EU-finansiering från CEF-programmet (Connecting Europe Facility) på upp till som mest 2,65 miljoner euro.