Rapport om erosion i Furusundsleden

En fristående konsult har på uppdrag av Sjöfartsverket, Trafikverket och Stockholms Hamnar kartlagt fartygens påverkan på Furusundsleden. Nu är rapporten här.

Furusundsleden är en av de mest centrala farlederna in till Stockholm och är av avgörande betydelse för den trafik som bedrivs här. Trafiken skyddas av riksintresse och är av väsentlig betydelse för näringsliv och turism. 

I detta område har det indikerats att det förekommer erosion av stränder. För att ta reda på hur det ligger till och för att öka kunskapen har Stockholms Hamnar, Sjöfartsverket och Trafikverket tillsammans givit konsulten Hydrographica i uppgift att kartlägga och genomföra en utredning om huruvida skador uppkommit och i så fall deras omfattning, vad som orsakat dem samt möjliga åtgärder.

Undersökningen har resulterat i en rapport som nu lämnas till Länsstyrelsen, som fattar beslut om hastigheten i farleden.