Ny kajstrategi upp för beslut

Skärgårdsfartyg, kryssningsfartyg, fotgängare och cyklister i skön harmoni på stans kajer

Den rörliga sjöfarten måste ha utrymme längs kajerna för att vattenvägarna i staden ska kunna utnyttjas och Stockholms roll som sjöfartsstad ska kunna bevaras. Det framgår i Stockholms Hamnar kajstrategi som behandlas i kommunfullmäktige 30 mars.

Kajstrategin togs fram våren 2014 på uppdrag av den dåvarande majoriteten i Stockholm. I ägardirektiven framgick då att Stockholms Hamnar ska samordna arbetet med att ta fram en strategi kring hur stadens kajutrymmen ska användas och vilka principer som bör gälla. Även i den nya majoritetens ägardirektiv för 2015-2017 framgår att Stockholms Hamnar ska fortsätta rusta upp och tillgängliggöra stadens kajer samt delta i arbetet med implementering av en stadsövergripande kajstrategi.

Rapporten Kajstrategi för Stockholms Hamnar, som antogs av Stockholms Hamnar styrelse 6 mars 2014, är en strategi för hur Stockholms Hamnars egna kajer bör användas på bästa sätt. Rapporten är ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet och i dialogen med andra förvaltare av kajer och strandlinjer i Stockholm.

Stockholm är en stad på vatten. I takt med att Stockholm växer, växer också efterfrågan på attraktiva, vattennära lägen för bostäder men även för kollektivtrafik, rekreation och evenemang. Samtidigt är det viktigt att bilden av Stockholm som sjöfartsstad bevaras och stärks samt att möjligheterna att utnyttja vattenvägarna för exempelvis båtburen kollektivtrafik säkerställs. Stockholms Hamnars utgångspunkt i kajstrategin är därför att rörlig sjöfart ska prioriteras framför varaktigt stillaliggande verksamhet längs kajerna. Så länge sjöfartens behov säkerställs vid och på kajen kan ännu fler restauranger, caféer, cykelbanor, promenadstråk med mera förläggas på vissa platser.

En annan viktig punkt som lyfts fram i strategin är att möjligheten att bunkra fartyg som besöker Stockholms Hamnar ska finnas kvar genom att ytor i energihamnen reserveras. Hamnområdet i Stadsgården-Masthamnen bör också utvecklas i samklang med stadsutvecklingen för att den så viktiga färje- och kryssningstrafiken ska kunna verka i området.

Kajstrategin behandlas i kommunfullmäktige 30 mars.

Läs hela rapporten Kajstrategi för Stockholms Hamnar (pdf)