Förhandling om Stockholm Norvik Hamn i Mark- och miljööverdomstolen

Skiss över nya Stockholm Norvik Hamn

Den 27 augusti hölls huvudförhandling i Mark- och miljööverdomstolen om byggande och drift av Stockholm Norvik Hamn.

Stockholms Hamnar planerar en hamn för rullande gods (roro) och container på Norvikudden i Nynäshamn, Stockholm Norvik. För att bygga och driva en hamn behövs tillstånd enligt miljöbalken och domstolsprocessen kan vara lång.

Efter att Mark- och miljööverdomstolen i december 2010 förklarat hamnen tillåtlig och Högsta domstolen i april 2012 beslutat att inte ge prövningstillstånd gav Mark- och miljödomstolen i oktober 2014 Stockholms Hamnar tillstånd att bygga och driva Stockholm Norvik. Domstolen meddelade även villkor för verksamheten samt gav tillstånd till muddring och dispens för att dumpa muddermassor till havs. Motparter överklagade och nu är det dags för ny prövning  i överinstansen Mark- och  miljööverdomstolen.

Stockholm Norvik Hamn ligger nära farleden och har ett naturligt djup vilket gör det möjligt att ta emot större fartyg nära den växande Stockholmsregionen. Hamnen kommer att bidra till att en del av det gods som idag transporteras med bil eller järnväg, istället fraktas med fartyg så nära Sveriges största konsumtionsområde som möjligt. Det är bra både för miljön och för trängseln på dagens vägar och järnväg.

Projektet är väl förberett och så snart alla tillstånd är klara startar byggnationen. Det tar cirka tre år att bygga hamnen.

Mark- och miljööverdomstolen offentliggör domen den 30 oktober.

Läs mer om Stockholm Norvik Hamn