EU på investeringsbesök i Stockholms Hamnar

Pat Cox och representanter från Stockholms Hamnar vid utvecklingsprojekt Värtahamnen

Torsdag 16 april hade Stockholms Hamnar besök av Pat Cox som samordnar arbetet med att utveckla delar av EU:s transportinfrastruktur, TEN-T.

Utvecklingsprojektet Värtahamnen visades upp och Pat Cox fick information om andra stora infrastrukturprojekt i Stockholmsregionen som är viktiga delar av TEN-T. Värtahamnen har fått EU-finansiering och Stockholms Hamnar har nyligen skickat in ytterligare ansökan om stöd för infrastrukturutveckling och miljöåtgärder i hamnarna.

EU-kommissionen arbetar med att skapa ett gemensamt, effektivt och hållbart transportsystem – ett transeuropeiskt transportnätverk eller TEN-T som det även förkortas. För att åstadkomma ett sådant krävs omfattande investeringar i infrastrukturen runt om i Europa och pengar finns avsatta i EU:s budget för att stödja infrastrukturprojekt i exempelvis hamnar.

Inom ramen för arbetet med TEN-T har nio prioriterade transportkorridorer pekats ut. Dessa ska prioriteras i första hand för infrastrukturprojekt och EU-finansiering. Den längsta av korridorerna, Scandinavian Mediterranean Corridor (ScanMed), går från den finsk-ryska gränsen genom Sverige och kontinenten ända ner till Malta.

Under 2014 pågick ett arbete med att definiera vilken infrastruktur som ingår i korridoren, vilken status infrastrukturen har och vilka behov som finns. Arbetet samordnades av koordinatorn Pat Cox och mynnade ut i en arbetsplan som medlemsländerna längs korridoren ska godkänna. Stockholms Hamnar, som är en av EU:s prioriterade TEN-T hamnar och ligger på ScanMed-korridoren, har deltagit aktivt i arbetet. 

Pat Cox har under veckan besökt Sverige i syfte att fördjupa kunskaperna om transportinfrastrukturen längs korridoren med studiebesök och möten med relevanta personer och organisationer. I Stockholm träffade Pat Cox, förutom Stockholms Hamnar, även representanter från Stockholm stad, Länsstyrelsen och Trafikverket. Bland annat diskuterades den nyligen öppnade Norra länken och tunnelbaneutbyggnaden.