Stockholms Hamnar presenterar ny strategi för kajerna

Stockholms Hamnars nya kajstrategi beskriver hur kajerna kan användas på bästa sätt. Stockholms Hamnar vill prioritera rörlig sjöfart och satsa på utveckling och upprustning av Skeppsbron och Stadsgården.

Stockholms Hamnars nya kajstrategi beskriver hur kajerna kan användas på bästa sätt. Stockholms Hamnar vill prioritera rörlig sjöfart och satsa på utveckling och upprustning av Skeppsbron och Stadsgården.

Kajstrategin har tagits fram på uppdrag av våra ägare Stadshus AB och handlar om de kajområden som hamnen ansvarar för. Kajstrategin handlar också om samordningen mellan hamnen och de andra aktörer som förvaltar kajer i Stockholm.

Kajstrategins viktiga slutsatser

  • Rörlig sjötrafik prioriteras framför varaktigt stillaliggande verksamhet.
  • Verka för pendelbåtstrafik i Stockholm och föra dialog med övriga aktörer i syfte att utveckla kollektivtrafik på vatten.
  • Behovet av flexibilitet vid innerstadskajerna, vilket betyder att vissa kajsträckor kan reserveras när särskilda behov uppstår.
  • Utvecklingen av hamnområdet i Stadsgården-Masthamnen för den viktiga färjetrafiken och kryssningstrafiken.
  • Säkerställa möjligheten för fartyg att bunkra fartygsbränsle i Stockholm.

Kajsamordningen

Stockholms Hamnar har ett uppdrag att skapa ett forum för de olika förvaltarna av kajer, kajområden och andra strandlinjer för att få till en samsyn om hur kajerna bör användas. Stockholms Hamnar har bjudit in Statens Fastighetsverk, Kungliga Djurgårdsförvaltningen, Trafikkontoret, Exploateringskontoret och Idrottsförvaltningen till en samarbetsgrupp som ska diskutera såväl sakfrågor av strategisk karaktär som idéer kring utveckling av stadens vattennära områden.

Beslut i Stockholms Hamnars styrelse

Torsdagen den 6 mars 2014 beslutade Stockholms Hamnars styrelse att godkänna förslaget till kajstrategin. Nu kommer dokumentet att skickas på remiss inom Stockholms stad. Efter beslut i kommunstyrelsen ska beslut fattas i kommunfullmäktige.