Miljarder till infrastruktur

Regeringen har nu fattat beslut om den nationella transportplanen för perioden 2014-2025. Totalt ska 522 miljarder satsas på infrastruktur under perioden.

För Stockholms Hamnars del finns några projekt som är särskilt intressanta och som kommer bidra till att gods och passagerare som passerar våra hamnar kan transporteras på ett effektivt och säkert sätt.

I Stockholm satsar regeringen två miljarder för fortsatt utredning av en östlig förbindelse som ska knyta ihop Norra länken med Södra länken. En sådan lösning innebär att transporter från Värtahamnen-Frihamnen som ska vidare söderut inte behöver gå genom de centrala delarna av staden. Mellan Norrtälje och Kapellskär satsas närmare 200 miljoner på att skapa en mötesfri väg, något som kommer öka säkerheten för godstransporterna till och från Kapellskärs hamn.

I den nationella planen lyfts även utbyggnaden av väg 256, ”Tvärförbindelse Södertörn”, som knyter ihop väg 73 med E4/E20. När den nya containerhamnen Stockholm Norvik är byggd kommer denna viktiga länk ha god kapacitet för att hantera det gods som transporteras på väg till och från hamnen. I Norvik hamn planeras även för en järnvägsanslutning från hamnen till Nynäsbanan, men denna byggs och finansieras av Stockholms Hamnar.

Med regeringens beslut kommer en del av den infrastruktur som kopplar ihop våra hamnar med resten av transportsystemet att förbättras. På så sätt står vi väl rustade när utbyggnaden av våra tre hamnar är färdiga, och kommer då ha säkrat en god varuförsörjning till den växande Stockholmsregionen.