Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd för Stockholm Norvik Hamn

Visionsskiss över Stockholm Norvik Hamn

Tidigare har tillåtlighet meddelats för att bygga Stockholm Norvik Hamn. I oktober lämnade Mark- och miljödomstolen även positivt besked angående villkoren för byggnation och drift. Denna dom överklagades och idag har Mark- och miljööverdomstolen meddelat prövningstillstånd, vilket innebär att ärendet tas upp av Mark- och miljööverdomstolen.

– Detta är olyckligt eftersom det försenar byggstarten av Stockholm Norvik Hamn ytterligare. Den planerade godshamnen har stor betydelse för effektiv och miljöanpassad varuförsörjning i Stockholmsregionen på lång sikt, säger Johan Castwall, vd Stockholms Hamnar.

Stockholm Norvik ligger nära farleden och har ett naturligt djup vilket gör det möjligt att ta emot morgondagens större fartyg nära den växande Stockholmsregionen. Hamnen kommer att bidra till att en del av det gods som idag transporteras med bil eller järnväg, istället fraktas med fartyg så nära Sveriges största konsumtionsområde som möjligt med fartyg. Det är bra både för miljön och för trängseln på dagens vägar och järnväg.

Läs mer om Stockholm Norvik Hamn